นักศึกษาคณะวิทย์ฯ ร่วมกิจกรรมสืบสานน้ำตาลโตนดเมืองเพชรบุรี พิมพ์
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2018 เวลา 03:48 น.

อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์  วิจิตรปัญญารักษ์ และนายนพดล  เมืองนก ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดกิจกรรมสืบสานน้ำตาลโตนดเมืองเพชรบุรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2561 ณ สวนตาลลุงถนอมอ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

โดยกิจกรรมครั้งนี้มีคุณประเทือง  ศรีประเสริฐ และ คุณอำนาจ  ภู่เงิน เป็นวิทยากรให้ความรู้  ได้พูดถึงประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของตาลโตนดเพชรบุรี หลังจากนั้นได้แบ่งฐานเรียนรู้ออกเป็นทั้งหมด 5 ฐาน ได้แก่ 1. ฐานต้นกล้าตาล 2. ฐานเส้นใยตาล 3. ฐานการเก็บน้ำตาลโตนด 4. ฐานการต้มและทำน้ำตาลโตนด 5. ฐานการทำขนมตาล

 

กิจกรรมนี้ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงในกระบวนการผลิต  กว่าจะเป็นน้ำตาลโตนดและทำให้นักศึกษามีความสำนึกในการเห็นคุณค่า และช่วยอนุรักษ์สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมน้ำตาลโตนดเมืองเพชรสู่รุ่นลูกหลานต่อไป ครั้งนี้นักศึกษายังได้นำความรู้มาใช้ในการประกวด ออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำตาลโตนดอีกด้วย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 มีนาคม 2018 เวลา 05:14 น.