เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2018 เวลา 04:59 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2561 วันที่ 28 มีนาคม 2561 เริ่มเปิดคูหาให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4  ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่ห้องสโมสรนักศึกษาของคณะ

ตั้งแต่เวลา 09.00–15.00 น. มีอาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ และนายนพดล เมืองนก เป็นผู้ควบคุมดูแลกิจกรรม หลังจากทำการปิดหีบเลือกตั้งได้ทำการนับคะแนน เพื่อหาผู้ที่ได้คะแนนเป็นอันดับ 1 เพื่อดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561 จำนวน 1 คน ผู้ที่คะแนนสูงสุดได้แก่ นายจิระพงศ์  มลิงาม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ 114 คะแนน จากผู้มาใช้สิทธิ์ 339 คนตามรายละเอียดดังตารางนี้

 

เบอร์ 1 นายสัญชัย  นนทิกร ได้ 71 คะแนน

เบอร์ 2 นายจิระพงศ์  มลิงาม ได้ 114 คะแนน ได้รับเลือกเป็น นายกสโมสรนักศึกษา

เบอร์ 3 น.ส.ณัฐสุดา  บุตุธรรม ได้ 81 คะแนน

บัตรเสีย 8 บัตร ไม่ประสงค์ลงคะแนน 65 บัตร  รวมผู้มาใช้สิทธิ์ 339 คน