ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทย์ฯ เตรียมความพร้อมนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2019 เวลา 04:00 น.

เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 อาจารย์วรรณา วัฒนา ผู้ช่วยคณบดี และนายนพดล  เมืองนก ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

เป็นการเรียนรู้และปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเคมี  ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์  ณ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย     อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและทักษะทางวิชาชีพครูให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในสายวิชาชีพครูต่อไป โดยมี อาจารย์ศาสตรา  พรมอารักษ์ หัวหน้าหมวดวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ รวมถึงได้ให้นักเรียนโชว์ผลงานเกี่ยวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เพื่อแสดงถึงศักยภาพของนักเรียน หลังจากนั้นได้พานักศึกษาชมห้องปฏิบัติการสอนทางวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการชีววิทยา  ห้องปฏิบัติการเคมี  ห้องปฏิบัติการสัตววิทยา  ห้องปฏิบัติการพฤกษศาสตร์  ห้องสมุด เป็นต้น

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2019 เวลา 04:22 น.