กิจการนักศึกษาคณะวิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและรณรงค์ด้านมารยาทและการแต่งกายที่ถูกต้อง พิมพ์
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 07:18 น.

 

อาจารย์วรรณา  วัฒนา ผู้ช่วยคณบดี  และนายนพดล เมืองนก นักวิชาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและรณรงค์ด้านมารยาทและการแต่งกายที่ถูกต้อง เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 130 คน โดยมี อาจารย์กฤษฎา สุริยวงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ กิจกรรมครั้งนี้จัดเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีมารยาทไทยและการแต่งกายที่ถูกต้องตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย เช่น มารยาทการไหว้  การเดิน  การแต่งกาย  การวางตัวในสังคม การพูด เป็นต้น พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คณะ และสามารถนำไปใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันต่อไป

.

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 08:26 น.