คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ พิมพ์
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2019 เวลา 07:12 น.

 

อาจารย์วรรณา วัฒนา ผู้ช่วยคณบดี และนายนพดล เมืองนก นักวิชาการ ดูแลฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1ของคณะ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ สื่อออนไลน์ข้อดี ข้อเสีย  ข้อพึงระวังในการใช้งาน  เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ในมหาวิทยาลัย โดยมี อาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ในชีวิตประจำวันและ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ โทษทางกฎหมาย การปรับเงินและการจำคุก เช่น การโพส ข้อความต่างๆ  บน  facebook ,Line,  Instagram เป็นต้น

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2019 เวลา 08:48 น.