คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมค่ายพุทธธรรมบ่มเพาะพลังแห่งปัญญา พิมพ์
วันอังคารที่ 04 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 02:50 น.

ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดย อาจารย์วรรณา วัฒนา ผู้ช่วยคณบดี และนายนพดล  เมืองนก นักวิชาการศึกษคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมค่ายพุทธธรรมบ่มเพาะพลังแห่งปัญญา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 150 คน โดยมี พระมหาวิชาญ  สุวิชาโน และพระพงศ์ศักดิ์  ขิปฺปาภิญฺโญ

จากสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นพระวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันที่ 1–2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ  เป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริงด้านคุณธรรมจริยธรรม และมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิด เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ฝึกการทำงานเป็นทีม ฝึกทักษะการเป็นผู้นำ การคิดการตัดสินใจ และความสามัคคีในหมู่คณะ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 04 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 03:24 น.