เสริมสร้างประสบการณ์และเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน นศ.คณะวิทย์ฯ หลักสูตร คบ. และ วท.บ. พิมพ์
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 03:34 น.

 

อาจารย์วรรณา  วัฒนา และนายนพดล  เมืองนก ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านการเสริมสร้างประสบการณ์และเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานในสายครุศาสตรบัณฑิต และ สายวิทยาศาสตรบัณฑิต

ดังนั้นนักศึกษาควรจะได้รับประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพของตนเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจรวมถึงสร้างเสริมทักษะความพร้อมสู่การเป็นครูและผู้ประกอบอาชีพที่ดี ได้เรียนรู้ปฏิบัติและสัมผัสกับประสบการณ์และสถานที่จริง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ จำนวน 5 ฐาน ดังนี้ 1.ฐานเคมี 2.ฐานคณิตสาศตร์ 3.ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.ฐานอาหารและโภชนาการประยุกต์ 5.ฐานเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร ซึ่งนักศึกษาได้ร่วมวางแผนกันคิดรูปแบบกิจกรรมและการนำเสนอในสาขาของตนเอง และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของแต่ละฐานให้มากที่สุด

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 04:09 น.