ฐานข้อมูลการเผยแพร่งานวิจัย

ฐานข้อมูลการเผยแพร่งานวิจัย

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits | [ Ascendant ]
แนวคิดเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและความตระหนักเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในชุมชน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์ นฤมล ยุตาคม และ พัฒนี จันทรโรทัย วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2554 อยู่ใน TCI
การใช้ใบกะเพราดึงดูดแมลงวันทองแทนฟีโรโมน ผศ.อนงค์ ทองทับ วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2554 อยู่ใน TCI
การสกัดและการตรวจสอบสาระสำคัญทางพฤกษเคมีเบื้องต้นจากไมยราบ อาจารย์ศรินรัตน์ ฉัตรธีระนันท์ และ อาจารย์กฤษณะ พวงระย้า วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2554 อยู่ใน TCI
การเพาะเมล็ดเอื้องไอยเรศ (Rhynchostylis retusa (L.) Blume)ในหลอดทดลอง อาจารย์ ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว และนายสุรชัย จันทร์หงษ์ แหล่งที่ตีพิมพ์ วารสารเกษตรนเรศวร ปีที่ 12 (ฉบับพิเศษ)สิงหาคม-ธันวาคม 2552
อาจารย์วริษา ปานเจริญ เรื่องอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงความดันของออกซิเจนบนฟิล์มบางสังกะสีออกไซด์ที่เตรียมโดยวิธีดีซี แมกนีตรอนสปัตเทอริ่ง การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48
ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว เรื่อง เพศและการงอกของตาล (Borassus flabellifer L.) วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2553 อยู่ใน TCI
ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว เรื่อง อาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมสำหรับเตรียมเส้นใยในการเพาะเลี้ยงเห็ดแครง วารสารเกษตรนเรศวร ปีที่ 12 (ฉบับพิเศษ) สิงหาคม-ธันวาคม 2552
ดร.ศรีงามลักษณ์ คำทอง เรื่อง แบบภาวะผู้นำในปัจจุบันของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กรณีศึกษา : บ้านห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2553 อยู่ใน TCI
การสกัดเพคตินจากจาวตาลและเมล็ดตาลอ่อน อาจารย์สุธิดา ทองคำ วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2554 อยู่ใน TCI
ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร เรื่อง มะนาวผลสำเร็จรูปสูตรเข้มข้น วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2553 อยู่ใน TCI
จุฑารัตน์  บุตรรัตน์ อ.ดำรงค์  พงษ์พุทธชาติ ดร.บุษราคัม ทรัพย์อุดมผล เรื่อง ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของพืชสมุนไพรไทย วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2553 อยู่ใน TCI
การพัฒนาสูตรอาหารเพื่อเพาะเลี้ยงเมล็ดออนซิเดียมใบพาย (Trichocentrum sp.) ในสภาพปลอดเชื้อ อาจารย์ ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว และ วิชุกร ฤกษ์ดี วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2554 อยู่ใน TCI
อาจารย์พิชิต สุดตา เรื่อง Chemical constituents of the Salacia Verrucosa wight stem. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปี 2552 25(1). หน้า 62-67
ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว เรื่อง อาหารเลี้ยงชื้อที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมเส้นใย เพื่อการเพาะเลี้ยงเห็ดนางรมฮังการี วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2553 อยู่ใน TCI
ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว เรื่อง การพัฒนาสูตรอาหาร เพื่อเพาะเลี้ยงเมล็ดว่างหางช้าง (Grammatophyllum speciosum Blume) ในสภาพปลอดเชื้อ รายงานการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ณ อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 30 มี.ค. – 1 เม.ย. 54
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 4

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready