ข่าวงานวิจัยคณะ
ผลงานวิจัยในปี2557 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2015 เวลา 11:19 น.

ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการแยกโปรโตพลาสต์บัวสายพันธุ์มังคลอุบล 
โดยอาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ

ฤทธิ์ทางชีวภาพและการตรวจสารพฤกษเคมีเบื้องต้นจากใบสิบสองราศี
โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2015 เวลา 12:47 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะฯ ปีงบ 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2013 เวลา 02:32 น.

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดสรรคทุนสนับสนุนงานวิจัย เพื่อส่งเสริมงานการค้นคว้าวิจัย ตามกรอบยุทธศาสตร์การทำวิจัยของมหาวิทยาลัย และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัยของคณะให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทัดเทียมกับองค์กรภายนอกได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ประชุมครั้งที่ 1/2555 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2555 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีการเพิ่มเติมแก้ไขหลักเกณฑ์บางประการ ดังประกาศนี้ (Download ประกาศ)

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 29 มกราคม 2014 เวลา 10:17 น.
 
ทุนการวิจัยจาก สกว. ประจำปีงบประมาณ 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2013 เวลา 12:47 น.

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครแบบเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 ดังนี้

1. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

2. ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.)

3. ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)

หมดเขตยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2556  ท่านที่สนใจสามารถ Download เอกสาร หรือเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ http://academic.trf.or.th/

 

จาก อ.ดร.พิชิต  สุดตา

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2013 เวลา 03:57 น.
 
การนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ฯ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2013 เวลา 02:57 น.

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ของนักวิจัยและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Bio-energy and Bio-products โดย Assoc. Prof. Dr.Wenqiao Yuan ในวันที่ 18 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมภูมิแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดยสามารถยื่นความประสงค์เข้ารับฟังพร้อมแจ้งรายชื่อได้ที่ อ. ดร.พิชิต  สุดตา E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ; Tel: 081-7735018

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2013 เวลา 02:51 น.
 
นักวิจัยดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2556 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2013 เวลา 03:36 น.

นักวิจัยดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556

อาจารย์ ดร.พิชิต สุดตา
รางวัลนักวิยาศาสตร์ดีเด่น ระดับดีเยี่ยม
อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม
รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับดีมาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล
รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับดี
อาจารย์สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์
รางวัลนักวิจัยผู้สรรหาทุนวิจัยยอดเยี่ยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปี่ยม แก้วสวัสดิ์
รางวัลนักวิจัยอาวุโส
อาจารย์ ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว
รางวัลนักวิจัยอาวุโส
อาจารย์อารีน้อย สำราญ
รางวัลนักวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นยอดเยี่ยม
อาจารย์ณปภา หอมหวล
รางวัลนักวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นยอดเยี่ยม
อาจารย์ศจีมาศ นันตสุคนธ์
รางวัลนักวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นยอดเยี่ยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เปลี่ยนขำ
รางวัลนักวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนยอดเยี่ยม
อาจารย์ ดร.บุษราคัม ทรัพย์อุดมผล
รางวัลนักวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนยอดเยี่ยม
อาจารย์กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
รางวัลนักวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนยอดเยี่ยม
อาจารย์ ดร.นิรุธ ล้ำเลิศ
รางวัลนักวิจัยหน้าใหม่
อาจารย์กุลวดี เข่งวา
รางวัลนักวิจัยหน้าใหม่
อาจารย์สุธิดา ทองคำ
รางวัลนักวิจัยหน้าใหม่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักวิจัยเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2556 ส่วนภูมิภาค วันที่ 18 สิงหคม 2556 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติบัตรให้กับนักวิจัยผู้ทุ่มเทดำเนินการวิจัยเป็นอย่างดี

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รางวัลนักวิจัย ประจำปี 2556

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2013 เวลา 10:00 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 4 จาก 5

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready