นักศึกษาเชฟ ปี 3 รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ (Y.E.S.) IDEA CAMP พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2017 เวลา 08:21 น.

สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร (เชฟ) ชั้นปีที่ 3

และนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 รวม 8 คนเข้าร่วม โครงการ (Y.E.S.) IDEA CAMP สำหรับผู้ประกอบการนักศึกษา เครือข่าย C-UBI  ภาคกลางตอนล่าง ณ  โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ อ.เมือง จ.นครปฐม จัดโดย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระหว่างวันที่  29 กันยายน ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ซึ่งนักศึกษาได้รับรางวัล ดังนี้


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นางสาวนนทกร  วิเชียรวุฒิชัย นางสาววริศรา  จิตรตระกูล  และนางสาวสุภัค  เสมอเนตร

รางวัลชมเชย

นายศุทธเมธ  เสือเพชร   ละนายนราวิชญ์  นิ่มมณี


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2017 เวลา 08:27 น.