อบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวกับสารเคมี” พิมพ์
วันอังคารที่ 07 พฤศจิกายน 2017 เวลา 03:04 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวกับสารเคมี”

ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ให้เกียรติมาป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรโดยมีผู้ให้ความสนใจทั้งอาจารย์ภายใน และบุคลากรภายนอก จำนวนมาก

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 07 พฤศจิกายน 2017 เวลา 03:28 น.