คณะวิทย์ฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร จำนวน 6 หลักสูตร PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 09 กรกฏาคม 2018 เวลา 03:20 น.

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 3 – 6 กรกฎาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เริ่มจาก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คบ.) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี 2560 ระดับหลักสูตร

เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2560   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)   รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีกรรมการจากภายนอก 2 ท่าน ผศ.กรรณิการ์  ม่วงชู จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกรรมการ อ.สมสมัย  เจริญสุข กรรมการจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  และ ผศ.สุมาลี  งามสมบัติ เป็นกรรมการและเลขานุการ  ณ ห้องประชุม 444 คณะวิทยาศาสตร์ฯ โดยมีประธานสาขาวิชาและอาจารย์ประจำหลักสูตร  ให้การต้อนรับและชี้แจงข้อสงสัยของคณะกรรมการ

สาขาวิชาชีววิทยา (คบ.) รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี 2560 ระดับหลักสูตร

เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2560   สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)   รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีกรรมการจากภายนอก 2 ท่าน  ผศ.ดร.โองการ  วณิชาชีวะ ประธานกรรมการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อ.วาสนา  เนียมแสวง กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ รศ.ดร.กาญจนา  บุญส่ง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เป็นกรรมการและเลขานุการ  ณ ห้องประชุม 416 คณะวิทยาศาสตร์ฯ โดยมีท่าน อ.ดร.ณาณพัฒน์  พรมประสิทธิ์ ประธานสาขาวิชาชีววิทยา และคณาจารย์ประจำสาขาวิชาให้การต้อนรับและชี้แจงข้อสงสัยต่อคณะกรรมการ

สาขาวิชาวิทย์-เทคโน (ค.บ.) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี 2560 ระดับหลักสูตร

เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)   รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีกรรมการจากภายนอก 2 ท่าน  ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อ.ดร.ณัฏฐกรณ์  ปะพาน กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  และ รศ.ดร.กาญจนา  บุญส่ง เป็นกรรมการและเลขานุการ จากคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ณ ห้องประชุม 416 คณะวิทยาศาสตร์ฯ โดยมีท่าน อ.ดร.ศิริพรรณ ศรัทธาผล ประธานสาขาวิชาและอาจารย์ประจำหลักสูตร  ให้การต้อนรับและชี้แจงข้อสงสัยของคณะกรรมการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปะการประกอบอาหาร (วท.บ.) รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี 2560 ระดับหลักสูตร

เมื่อวันพฤหสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปะการประกอบอาหาร (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต)  ก็รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีกรรมการจากภายนอก 2 ท่าน  รศ.นนทลี  พรธาดาวิทย์ ประธานกรรมการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.ชนกนาถ  ชูพยัคฆ์ กรรมการจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และ รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุม 416 คณะวิทยาศาสตร์ฯ โดยมีท่าน อ.ณปภา  หอมหวล ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปะการประกอบอาหารและอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้การต้อนรับและชี้แจงข้อสงสัยของคณะกรรมการ

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ (วท.บ.) รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี 2560 ระดับหลักสูตร

วันศุกร์ที่ 6 กรกฏาคม 2561 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) ก็รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีกรรมการจากภายนอก 2 ท่าน  รศ.นนทลี  พรธาดาวิทย์ ประธานกรรมการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.ชนกนาถ  ชูพยัคฆ์ กรรมการจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และ รศ.ดร.กาญจนา  บุญส่ง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุม 444 คณะวิทยาศาสตร์ฯ และ อ.ธนิดา ชาญชัย ประธานสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์  พร้อมอาจารย์ประจำหลักสูตรให้การต้อนรับและให้ข้อมูลข้อสังสัยต่อคณะกรรมการ

สาขาวิชาเคมี ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี 2560 ระดับหลักสูตร

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561   สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)   รับการตรวจ โดยมีกรรมการจากภายนอก 2 ท่าน  ผศ.ดร.สิตา  ทิศาดลดิลก ประธานกรรมการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ผศ.ศศิวิมล วุฒิกนกกาญจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นกรรมการและเลขานุการ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ณ ห้องประชุม 416 คณะวิทยาศาสตร์ฯ โดยมีท่าน ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา ประธานสาขาวิชา และอาจารย์ประจำหลักสูตร  ให้การต้อนรับและชี้แจงข้อสงสัยของคณะกรรมการ

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 กรกฏาคม 2018 เวลา 04:13 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ความพอใจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้629
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1130
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7468
mod_vvisit_counterเดือนนี้13074
mod_vvisit_counterจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด1455968

Who's Online

เรามี 51 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready