สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2018 เวลา 08:02 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่  17 – 18  สิงหาคม  2561  ในวันที่  17  สิงหาคม  2561

มีการจัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถมและมัธยมศึกษา  การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science  show)  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  การแข่งขันการทำอาหาร “หมูโสร่ง” และการประกวดความสามารถด้านการพูดทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา วันที่  18 สิงหาคม 2561  มีพิธีเปิด  พิธีวางพานพุ่มสักการะและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย  โดยท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ  ศรีวรนารถ เป็นประธานในพิธีครั้งนี้  และมีตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ เช่น   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  งานการเงินการคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี  เข้าร่วมพิธีเปิดและถวายพานพุ่มสักการะ  ในครั้งนี้มีการมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับอาจารย์  นักศึกษาและศิษย์เก่าของคณะวิทยาศาสตร์  ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1.สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น                                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์วดี  ไทรทอง

นักศึกษารางวัลวิทยาศาสตร์เยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม     นายวรวุฒิ  ช่วยประดิษฐ์

ศิษย์เก่าดีเด่น                                           นายนฤชา  สายหมี

2.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น                                 อาจารย์วริษา  ปานเจริญ

นักศึกษารางวัลวิทยาศาสตร์เยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม     นายสิทธิศักดิ์  ศรีสวย

ศิษย์เก่าดีเด่น                                           นายคธาวุฒิ  สมทรง

3. สาขาวิชาเคมี

อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น                                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล

นักศึกษารางวัลวิทยาศาสตร์เยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม     นางสาวปนัดดา  อ่อนนุ่ม

ศิษย์เก่าดีเด่น                                           นายศักดา  จันทร์กลั่น

4. สาขาวิชาชีววิทยา

อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น                                 อาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์  พรมประสิทธิ์

นักศึกษารางวัลวิทยาศาสตร์เยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม     นางสาวชฎาพร  อดทน

ศิษย์เก่าดีเด่น                                           นายเมธา  ขันเงิน

5. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์

อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น                                 อาจารย์ ดร.อัจริยะกูล  พวงเพ็ชร์

นักศึกษารางวัลวิทยาศาสตร์เยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม     นางสาววิลาวัลย์  อยู่ใจดี

ศิษย์เก่าดีเด่น                                           นายณัฐพล  แจ้งเรือง

6. สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร.

อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น                                 อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์      วิจิตรปัญญารักษ์

นักศึกษารางวัลวิทยาศาสตร์เยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม     นางสาวสุภัค  เสมอเนตร

ศิษย์เก่าดีเด่น                                           นายนราธิป  โก๋ยอมร

 

นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับประถมและมัธยมศึกษาและการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีโรงเรียนในเขตจังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  สมุทรสงคราม  นครปฐมและกาญจนบุรี  เข้าร่วมประกวดแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น  160 ทีม  จำนวน 41 โรงเรียน  ซึ่งผลการประกวดแข่งขันเป็นดังนี้

ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ             โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนอรุณประดิษฐ

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี

ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ             โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2  โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ             โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนรักษ์วิทยา

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ             โรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2  โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ จังหวัดเพชรบุรี

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ             โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2  โรงเรียนทับสะแกวิทยา

  1. ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุร

การแข่งขัน Science show ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ             โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2  โรงเรียนรักษ์วิทยา

การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ             โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2  โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

การแข่งขันความสามารถด้านการพูดทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ             โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนทับสะแกวิทยา

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2  โรงเรียนรักษ์วิทยา

การแข่งขันทำอาหาร การทำหมูโสร่ง ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ             โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2  โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม

นอกจากนี้ยังการจัดนิทรรศการของสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบด้วย สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และมีการออกร้านจำหน่ายอาหารของสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์  เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของนักศึกษาและสาขาวิชาในศาสตร์และสาขาของตนเอง  และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือในการจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และสำนักวิทยบริการฯ และจากหน่วยงานภายนอกประกอบด้วย โรงเรียนดอนยางวิทยา  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บริษัทยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง จำกัด และน้ำมันพืชตราองุ่น  ซึ่งในการจัดนิทรรศการมีนักเรียนและบุคคลทั่วไปเข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น  1,541  คน   ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอขอบพระคุณ บุคลาการทุกท่านจากทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างสูง และพบกันอีกครั้งในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ประจำปี 2562 ต่อไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 26 กันยายน 2018 เวลา 01:45 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ความพอใจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้53
mod_vvisit_counterเมื่อวาน402
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8953
mod_vvisit_counterเดือนนี้28121
mod_vvisit_counterจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด1537780

Who's Online

เรามี 45 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready