<
>
     

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2562 ต้องเป็นคณะที่มีความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตด้านอาหาร วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษา

 

เอกลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์ฯ

"องค์กรแห่งการผลิตบัณฑิตด้านอาหาร และคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ศึกษา"


อัตลักษณ์นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ

"ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ "

ความหมายของอัตลักษณ์

 

ซื่อสัตย์

บัณฑิตเป็นผู้มีความชื่อสัตย์ตรงต่อกฎเกณฑ์ของสังคมและผลจากการกระทำของตน ไม่คดโกง ไม่โกหกหลอกลวง ไม่ขโมย หรือลอกเลียงผลงาน ความคิดของผู้อื่นและให้เกียรติเจ้าของผลงานหรือความคิดเห็นที่ บัณฑิตนำมาใช้ประโยชน์เสมอ

มีวินัย

บัณฑิตเป็นผู้ยอมรับและถือตามกฎ ระเบียน มารยาท ขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคม และปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ

ใผ่เรียนรู้

บัณฑิตเป็นผู้มีความตั้งใจ กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ควบคู่วิทยาการ

บัณฑิตเป็นผู้ที่ ก้าวหน้าต่อ ความรู้ ความเจริญทาง วิทยาการ และการเเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและสังคม และสามารถตัดสินใจและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ผสามเศรษฐกิจพอเพียง

บัณฑิตเป็นผู้ที่สามารถดำรงชีวิตบนพื้นฐานแห่งความพอเพียงและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆ ได้

ปรัชญา

"วิทยาศาสตร์คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาสังคม"

พันธกิจ

1.ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคมในระดับสากล
2.พัฒนาคุณภาพของงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
3.ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
4. ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศิลปวัฒนธรรม
5. บริหารจัดการโดยใช้กระบวนการประกันคุณภาพ หลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตราสัญลักษณ์

 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ความพอใจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้53
mod_vvisit_counterเมื่อวาน961
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้11156
mod_vvisit_counterเดือนนี้28467
mod_vvisit_counterจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด1703146

Who's Online

เรามี 104 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready