<
>
     
ประวัติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี PDF พิมพ์ อีเมล

ประวัติความเป็นมาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนฝึกหัดเพชรบุรีได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรี ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2512 นั้น หน่วยงานวิชาการทางฝ่ายวิทยาศาสตร์มีฐานะเป็นหมวดวิชา ซึ่งมีอยู่ 6 หมวดวิชา คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หัตถศึกษา เกษตร คหกรรมศาสตร์ และพลศึกษา แต่ละหมวดวิชาให้การศึกษาแก่นักศึกษาโดยไม่เกี่ยวข้องกัน ต่อมาใน พ.ศ. 2519 มีประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 (วันที่ 20 ก.ค. 2519) เป็นผลให้วิทยาลัยครูทุกแห่งขยายการศึกษาขึ้นถึงระดับปริญญาตรี การศึกษา (ค.บ.) หน่วยงานทางวิชาการต้องแบ่งเป็นคณะวิชา และภายในคณะวิชาถูกจัดแบ่งเป็นภาควิชา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติในเวลานั้น วิทยาลัยครูเพชรบุรี มีการจัดแบ่งหน่วยงานทางวิชาการเป็น 3 คณะ คือ คณะวิชาครุศาสตร์ คณะวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยครูเพชรบุรีจัดตั้งขึ้น โดยรวมเอาหมวดวิชาที่เปิดทำการสอนมาแต่เดิม รวมทั้งหมด 6 หมวดวิชา ดังกล่าวข้างต้น มารวมกัน แล้วแยกออกเป็นภาควิชาต่างๆ รวม 9 ภาควิชา และมีศูนย์อบรมอีก 1 ศูนย์ คือ ศูนย์ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) โดยมีอาจารย์วีระ บุญชัยยะ เป็นหัวหน้าคณะวิชาคนแรก

•     พ.ศ. 2527  มีการเปิดสอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์ขึ้นในภาควิชาคณิตศาสตร์ ในระดับอนุปริญญา

พ.ศ. 2528 ภาควิชาพลศึกษาและสันทนาการ ได้ย้ายไปสังกัดในคณะวิชาครุศาสตร์

พ.ศ.2529 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2530 สถาบันได้ตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และได้ผลิตบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็นรุ่นแรก

พ.ศ.2538 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ขึ้นเป็นสถาบันราชภัฏ มีฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย สามารถ เปิดทำการสอนในระดับสูงกว่าปริญญาตรีได้ การแบ่งส่วนราชการทางวิชาการ เปลี่ยนชื่อจากคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พ.ศ.2539 ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ได้รับการยกฐานะเป็นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

พ.ศ.2541 เปลี่ยนแปลงการบริหารทางวิชาการจาก ภาควิชา เป็นโปรแกรมวิชา อาจารย์ผู้สอนทุกคนจึงย้ายสังกัดจากภาควิชา มาเป็นสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พ.ศ.2542 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้มีโครงการจัดตั้งคณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีชั้นสูงในสถาบันราชภัฏเพชรบุรี เป็นผลให้ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา แยกตัวออกจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีฐานะในการบริหารงานเทียบเท่าคณะอื่นๆ

2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้รับการลงพระปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2547 มีผลบังคับใช้ วันที่ 11 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีศักดิ์และสิทธิ์สมบูรณ์ตามกฎหมายทุกประการ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 12:01 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ความพอใจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้53
mod_vvisit_counterเมื่อวาน961
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้11156
mod_vvisit_counterเดือนนี้28467
mod_vvisit_counterจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด1703146

Who's Online

เรามี 107 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready