บุคคลากรสายสนับสนุน พิมพ์

 

นางพิทยาภรณ์  พิริยะสุขถาวร

หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


น.ส.วรรณวิไล ยกย่อง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.สุจิตรา พูลชะนะ
น.ส.สุจิตรา พูลชะนะ
นักวิชาการศึกษา

น.ส.อรุณี แก้วบริสุทธิ์
น.ส.อรุณี แก้วบริสุทธิ์
นักวิชาการศึกษา
น.ส.ชนิดา ศรีสาคร
น.ส.ชนิดา ศรีสาคร
นักวิทยาศาสตร์
น.ส.สุจิตรา ถึงโภค
น.ส.สุจิตรา ถึงโภค
นักวิชาการศึกษา
นายประชุม พันออด
นายประชุม พันออด
นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์
นายนพดล เมืองนก
นายนพดล เมืองนก
นักวิชาการศึกษา
นางกรรณิการ์ ไทรงาม
นางกรรณิการ์ ไทรงาม
นักวิทยาศาสตร์
นายนัฏฐนันท์ ศูนย์จันดา
นายณัฏฐนันท์ ศูนย์จันดา
นักบริหารงานทั่วไป
นายสืบศักดิ์ ลีลาอัมพรสิน
นายสืบศักดิ์ ลีลาอัมพรสิน
นักวิทยาศาสตร์

นางกชพรรณ จิรประเสริฐวงศ์
นักโภชนาการ


น.ส.นรกลม  สิงห์เล็ก

นักวิทยาศาสตร์

นางปริศนา  พันธ์งาม
นักวิทยาศาสตร์

นางยุพิน บัวผันนางยุพิน  บัวผัน                                                                 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

นางอมรรัตน์ เดชอ่อนนางอมรรัตน์ เดชอ่อน ผู้ปฏิบัติงานบริการ

น.ส.สมศรี นิลแก้วน.ส.สมศรี นิลแก้ว ผู้ปฏิบัติงานบริการ


นางสาวสมร มาลัย้ลิศ
น.ส.สมร มาลัยเลิศ ผู้ปฏิบัติงานบริการ