บุคคลากรสายสนับสนุน พิมพ์

 


น.ส.วรรณวิไล ยกย่อง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.สุจิตรา พูลชะนะ
น.ส.สุจิตรา พูลชะนะ
นักวิชาการศึกษา

น.ส.อรุณี แก้วบริสุทธิ์
น.ส.อรุณี แก้วบริสุทธิ์
นักวิชาการศึกษา
น.ส.ชนิดา ศรีสาคร
น.ส.ชนิดา ศรีสาคร
นักวิทยาศาสตร์
น.ส.สุจิตรา ถึงโภค
น.ส.สุจิตรา ถึงโภค
นักวิชาการศึกษา
นายประชุม พันออด
นายประชุม พันออด
นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์
นายนพดล เมืองนก
นายนพดล เมืองนก
นักวิชาการศึกษา
นางกรรณิการ์ ไทรงาม
นางกรรณิการ์ ไทรงาม
นักวิทยาศาสตร์
นายนัฏฐนันท์ ศูนย์จันดา
นายณัฏฐนันท์ ศูนย์จันดา
นักบริหารงานทั่วไป
นายสืบศักดิ์ ลีลาอัมพรสิน
นายสืบศักดิ์ ลีลาอัมพรสิน
นักวิทยาศาสตร์
นางยุพิน บัวผัน
นางยุพิน บัวผัน
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

น.ส.ละเอียด ถมเสาร

พนักงานอัดสำเนา
นางอมรรัตน์ เดชอ่อน
นางอมรรัตน์ เดชอ่อน
ผู้ปฏิบัติงานบริการ

น.ส.สมศรี นิลแก้ว
น.ส.สมศรี  นิลแก้ว
ผู้ปฏิบัติงานบริการ


นางรุจีรัตน์ มณีตัน
ผู้ปฏิบัติงานบริการ
นางสาวสมร มาลัย้ลิศ
นางสาวสมร มาลัยเลิศ
ผู้ปฏิบัติงานบริการ