<
>
     
ติดต่อคณะ PDF พิมพ์ อีเมล

ที่อยู่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 4)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เลขที่ 38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

หมายเลขโทรศัพท์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงาน ภายใน ภายนอก
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
1203 032-708618 
081-7540495
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและกิจการนักศึกษา
อาจารย์ ดร.ปัทมาพร ยอดสันติ
1124
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์สุธิดา  ทองคำ
1125
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัล                           อาจารย์กนกรัตน์ จีระสัสจานุกูล 1124

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการตลาด อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์  วิจิตรปัญญารักษ์

1125
สำนักงานคณบดี 1204 032-708618

หัวหน้าสำนักงานคณบดี                                             นางพิทยาภรณ์  พิริยะสุขถาวร

1234
ห้องประกันคุณภาพการศึกษาคณะ 1387

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

1327,1377

สาขาวิชาเคมี

1307

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

1328,1398

สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

1182

 

สำนักงานศูนย์วิทย์

1181,1182

032-493273

 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready