ติดต่อคณะ พิมพ์

ที่อยู่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 4)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เลขที่ 38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

หมายเลขโทรศัพท์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงาน ภายใน ภายนอก
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
1203 032-493266
081-7540495
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและกิจการนักศึกษา
อาจารย์ ดร.ปัทมาพร ยอดสันติ
1124
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
อาจารย์สุรีรัตน์ เทมวรรธน์
1124
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์สุภาดา ขุนณรงค์
1125
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและงานสร้างสรรค์
อาจารย์ศจีมาศ นันตสุคนธ์
1125
สำนักงานคณบดี 1204 032-493266
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
คุณนิภา ไพโรจน์จิรกาล
1123
ห้องประกันคุณภาพการศึกษาคณะ 1387

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

1555

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

1327,1377

สาขาวิชาเคมี

1307

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

1382

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

1328,1398

สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

1182

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

1308

สาขาวิชาแพทย์แผนไทย

1334, 1335

032-405569

สำนักงานศูนย์วิทย์

1181,1182

032-493273