อาจารย์ธนิดา ชาญชัย
วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2010 เวลา 02:22 น.

 

ชือ : อาจารย์ธนิดา ชาญชัย
Mrs.Tanida Chanchai
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โภชนวิทยา)มหาวิทยาลัยมหิดล 2539
วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล 2537
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7585494
อีเมล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

ด้าน

รายละเอียด

วิทยาการ

ฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานด้านผู้ช่วยพ่อครัว-แม่ครัวอาหารไทยระดับ 1

กรรมการ

ด้านทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านผู้ช่วยพ่อครัว-แม่ครัว อาหารไทยระดับ 1 ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.เพชรบุรี ตั้งแต่ปี 2549-ปัจจุบัน

กรรมการ

ด้านทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านอาหารและเครื่องดื่มของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.เพชรบุรี ตั้งแต่ปี 2550 – ปัจจุบัน

การสอนรายวิชา

ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย
การประกอบอาหารไทย
อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ
โภชนศาสตร์ชุมชน
โภชนบำบัด
หลักการประกอบอาหารนานานาชาติและท้องถิ่น
อาหารนานาชาติเบื้องต้น
การจัดดอกไม้

เอกสาร

คู่มืออบรมฝีกมือแรงงานด้านอาหารไทย

งานวิจัย


การพัฒนาสูตรขนมหม้อแกงของกลุ่มแม่บ้านห้วยโขง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ปีพ.ศ 2547

หม้อแกงนมสด ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีพ.ศ.2546

การพัฒนาสูตรข้าวตูไรซ์เบอรี่ของกลุ่มผู้ทำข้าวตูจังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ.2558

 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready