<
>
     
อาจารย์กรรณิการ์ ศรีแสนตอ
วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2010 เวลา 02:22 น.

 

ชือ : อ.กรรณิการ์ ศรีแสนตอ
Miss.KANNIKA SRISAANTHO
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2548
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยมหิดล 2537
เบอร์โทรศัพท์ : 0817086657
อีเมล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


ประสบการณ์การทำงาน/การฝึกอบรม/ความเชี่ยวชาญ/วิชาที่สอน


ด้าน

รายละเอียด

หมายเหตุ


ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

งานที่รับผิดชอบ

1. สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัยทางด้านอาหารและโภชนาการ

2. การคำนวณและการเตรียมเคมีต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


ระหว่างปี 2553 - 2555 ณ ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

งานที่รับผิดชอบ

ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การสุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพการสุขาภิบาล การควบคุมโรค และอาหารปลอดภัย เพื่อเสนอนโยบาย วางแผนงาน และดำเนินงานด้านการสาธารณสุข วัด และประเมินผล กำหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผล และการประเมินผลด้านการสาธารณสุขการสอน และอบรมด้านการสาธารณสุขและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


ระหว่างปี 2556 - 2558 ณ สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

การฝึกอบรม
และสัมมนา

- Fundamental of UV Spectrophotometer with UV Probe Software

- Fundamental of HPLC with LC Solution Software

- ข้อกำหนดระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2005

- ISO 9001 : 2000, ISO 14001 : 1996, GMP & HACCP และ Auditing

- อบรมความรู้ทางด้านการประเมินและวิธีการวิจัยทางด้านโภชนาการ ครั้งที่ 17


- อบรมหลักสูตรระยะสั้น 2 วัน อาหารไทย 1

- การสัมมนา เรื่องผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต จากวิทยากรประเทศญี่ปุ่น


 

 

 

 


- ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2558

ณ ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

- ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2559
ณ โรงเรียนอาหารนานาชาติสวนดุสิต


-
วันที่ 25 มกราคม 2559 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านจุลชีววิทยาทางอาหาร ด้านโภชนาการ


วิชาที่สอน

- โภชนาการมนุษย์

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพโดยการประเมินทางประสาทสัมผัส

- การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภค

ประสบการณ์การทำงาน/การฝึกอบรม/ความเชี่ยวชาญ/วิชาที่สอน

ด้าน

รายละเอียด

หมายเหตุ (เช่นระบุ  ปีพ.ศ. หรือสถานที่)

ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

งานที่รับผิดชอบ

1. สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัยทางด้านอาหารและโภชนาการ

2. การคำนวณและการเตรียมเคมีต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ระหว่างปี 2553 - 2555 ณ ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

งานที่รับผิดชอบ

ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การสุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพการสุขาภิบาล การควบคุมโรค และอาหารปลอดภัย เพื่อเสนอนโยบาย วางแผนงาน และดำเนินงานด้านการสาธารณสุข วัด และประเมินผล กำหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผล และการประเมินผลด้านการสาธารณสุขการสอน และอบรมด้านการสาธารณสุขและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ระหว่างปี 2556 - 2558 ณ สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

การฝึกอบรม และสัมมนา

- Fundamental of UV Spectrophotometer with UV Probe Software

- Fundamental of HPLC with LC Solution Software

- ข้อกำหนดระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2005

- ISO 9001 : 2000, ISO 14001 : 1996, GMP & HACCP และ Auditing

- อบรมความรู้ทางด้านการประเมินและวิธีการวิจัยทางด้านโภชนาการ ครั้งที่ 17

- อบรมหลักสูตรระยะสั้น 2 วัน อาหารไทย 1

- การสัมมนา เรื่องผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต จากวิทยากรประเทศญี่ปุ่น

- ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2558
ณ ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

- ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2559
ณ โรงเรียนอาหารนานาชาติสวนดุสิต

- วันที่ 25 มกราคม 2559 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านจุลชีววิทยาทางอาหาร ด้านโภชนาการ

วิชาที่สอน

- โภชนาการมนุษย์

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพโดยการประเมินทางประสาทสัมผัส

- การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภค

 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready