<
>
     
อาจารย์กัญญาพิชญ์ ลือชูวงศ์
วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2010 เวลา 02:22 น.

 

ชือ : อ.กัญญาพิชญ์ ลือชูวงศ์
Miss Kanyapitch Luechoowong
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาโภชนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2558
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552
เบอร์โทรศัพท์ : 0873040039
อีเมล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ประสบการณ์การทำงาน/การฝึกอบรม/ความเชี่ยวชาญ/วิชาที่สอน


ด้าน

รายละเอียด

หมายเหตุ (เช่นระบุ  ปีพ.ศ. หรือสถานที่)

การฝึกอบรม

จริยธรรมการวิจัยในคน

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

วิชาที่สอน

โภชนาการมนุษย์

2559

 

สัมมนาอาหารและโภชนาการประยุกต์

2559

 

 

 

 

ประวัติรางวัลที่ได้รับ


ชื่อรางวัล

วันที่

องค์กร/หน่วยงานที่มอบรางวัล

Selected abstract award

21-23 ตุลาคม 2558

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย

Best Oral Presentation Award

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready