อาจารย์ ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา
วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2010 เวลา 02:22 น.

 

ชือ : อาจารย์ ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา
Miss.Sukhontha Sukhonthara
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553
วท.ม.(เคมีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545
วท.บ.(วิศวกรรมกระบวนการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2541
เบอร์โทรศัพท์ : 032493266
อีเมล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ความเชี่ยวชาญ : เอนไซม์ในอาหาร การแปรรูปอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพ

 

ประสบการณ์การทำงาน/การฝึกอบรม/ความเชี่ยวชาญ/วิชาที่สอน


ด้าน

รายละเอียด

Experience

2014-Present    : Head of Functional Food and Nutrition Research Unit, Rajabhat Phetchaburi University

2013-Present    : Instructor, Applied Food and Nutrition Division, Faculty of Science and Technology, Rajabhat Phetchaburi University

2010-2011         : Post-doctorate, Nutraceutical and Functional Food Research and Development Center, Faculty of Agro-Industry, Prince of Songkla University

2008-2009        : Ph.D. Research Student, Applied Chemistry Department, Faculty of Science and Engineering, Kinki University, Osaka, Japan

2002-2004         : Instructor, Chemistry Division, Faculty of Science and Technology, Rajabhat Phetchaburi University

 

Training Course

2015       : Intensive European Cuisine, by Suan Dusit International Culinary School

2014       : Intensive Thai Cookery, by Suan Dusit International Culinary School

2012       : Sensory Evaluation, by National Food Institute

2012       : Shelf Life Evaluation of Foods, by Central Laboratory (Thailand) Co., Ltd.

2012       : Food Labeling, by National Food Institute

2006       : Workshop on HACCP: Food Safety Assurance, by Department of Food Science and Technology, Kasetsart University

 

Grants

2015-Present    : Grant for Research, National Research Council of Thailand

2014-2015       : Grant for Research, Rajabhat Phetchaburi University

2013-2014       : Grant for Research, Faculty of Science and Technology, Rajabhat Phetchaburi University

2007-2008       : Graduate Thesis Work in Ph.D. Program, Kasetsart University

 

 

ผลงานทางวิชาการ

ประเภทผลงาน


ข้อมูลรายละเอียด

Publications

1)           Sukhontha Sukhonthara, Kunwadee Kaewka and Chockchai Theerakulkait. 2016. Inhibitory effect of rice bran extracts and its phenolic compounds on polyphenol oxidase activity and browning in potato and apple puree. Food Chemistry. 190: 922-927.

2)           Sukhontha Sukhonthara. 2016. Effect of replacing wheat flour with germinated brown rice flour on the quality of cookies. In Proceeding of 54th Kasetsart University Annual Conference of Agro-industry. 2-5 Febuary, 2016, Kasetsart University, Bangkok, Thailand. (in press).

3)           Poonsiri Thipnate and Sukhontha Sukhonthara. 2015. Control of Enzymatic Browning in Apple and Potato Purees by Using Guava Extract. Silpakorn University Science and Technology Journal 9(2) 59-68.

4)            Sukhontha Sukhonthara and Chockchai Theerakulkait. 2012. Inhibitory effect of rice bran extract on polyphenol oxidase of potato and banana. Int J Food Sci Tech. 47: 482-487.

5)           Sukhontha Sukhonthara and Chockchai Theerakulkait. 2011. Effect of commercially defatted rice bran extract on browning in vegetable and fruit puree. Kasetsart J. 45: 730-735.

6)           Sukhontha Sukhonthara, Chockchai Theerakulkait and Mitsuo Miyazawa. 2009. Characterization of volatile aroma compounds from red and black rice bran. J. Oleo Sci. 58: 155-161.

7)           Chockchai Theerakulkait and Sukhontha Sukhonthara. 2008. Effect of pineapple juice pineapple shell extract and rice bran extract on browning in banana [Musa (AAA Group) ‘Gros Michel’] slices and puree. Kasetsart J. 42: 150-155.

8)           สุคนธา สุคนธ์ธารา กรรณิการ์  ศรีแสนตอ ณัฐรัตน์ ศรีสังวาลย์ และสุภัสสร ฉ่ำฮวบ. 2559. ผลของการทดแทนน้ำตาลโตนดด้วยมอลทิทอลในขนมหม้อแกงเสริมธัญพืช. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนครปฐม ครั้งที่ 8. 31 มีนาคม-1 เมษายน 2559.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม.  (in press).

9)           จินดาภรณ์ แซ่จัง  สุคนธา สุคนธ์ธารา และ พูนศิริ ทิพย์เนตร. 2559. ผลการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลด้วยน้ำแตงกวาในกระท้อน ชมพู่ และมะเขือยาวบด. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนครปฐม ครั้งที่ 8. 31 มีนาคม-1 เมษายน 2559.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม.  (in press).

 

Conference Abstracts

1) Sukhontha Sukhonthara. 2015. Consumer Acceptance for Low Glycemic index Thai Rice Cake. The 2nd International Conference on Innovation in Education (ICIE2015). 16-18 March, 2015, Mahidol University, Nakhon Pathom, Thailand.

2) Sukhontha Sukhonthara. 2015. Consumer Acceptance for Germinated Brown Rice Cookie. The 2nd International Conference on Innovation in Education (ICIE2015). 16-18 March, 2015, Mahidol University, Nakhon Pathom, Thailand.

3) Sukhontha Sukhonthara Aunchalee Meekong Kanchana Pongjinda and Kridsada Homkesorn. 2014. Effect of maltitol on quality of low sugar cookies. The 1st National Conference on Science Education to Inspire Innovation 2014 (NCSEII 2014). 5-6 September, 2014, Rajabhat Phetchaburi University, Phetchaburi, Thailand.

4) Poonsiri Thipnate and Sukhontha Sukhonthara. 2010. Effect of guava extract on browning prevention in banana puree. The 1st Kamphang-Saen International Natural Product Symposium. 23-24 October, 2010, Swissotel Le Concorde Hotel, Bangkok, Thailand.

 

 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready