อาจารย์ ดร.อัจฉริยะกูล พวงเพ็ชร์ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2017 เวลา 09:48 น.
ชื่อ-สกุล: อาจารย์ ดร.อัจฉริยะกูล  พวงเพ็ชร์
Dr.Aschariyakul  Puangphet
วุฒิการศึกษา: วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551
วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560
เบอร์โทรศัพท์:
e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ประสบการณ์การทำงาน/การฝึกอบรม/ความเชี่ยวชาญ/วิชาที่สอน


ด้าน

รายละเอียด

หมายเหตุ  

การฝึกอบรม

ฝึกอบรมการออกแบบบทเรียน e-learning ด้วยระบบ Moodle

ฝึกอบรมเทคนิคสำหรับการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี (2560)

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี (2560)

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท

30 ก.ค. 2554 มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

รางวัล The Best Presentation ในงานประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร

21 พ.ย. 2552 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทความทางวิชาการ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพผสมข้าวกล้องงอก

Proceeding วารสารอุสาหกรรมเกษตร ปีที่ 3 (ฉบับบพิเศษ)

Inhibitory effect on polyphenol oxidase of sericin hydrolysate prepared from two varieties of Thai silk cocoon shells 13th ASEAN Food Conference, 9-11 September 2013, Singapore (Proceeding)

Inhibitory effect of sericin hydrolysate on polyphenol oxidase and browning of fresh-cut products

International Food Research Journal 22(4): 1623-1630 (2015)

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020 เวลา 02:09 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready