อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี PDF พิมพ์ อีเมล

อ.ดร.ศิริพรรณ ศรัทธาผล
ประธานสาขาวิชา



อ.สุภาดา  ขุนณรงค์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา


อ.ดร.ปัทมาพร  ยอดสันติ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.สุรีรัตน์  เทมวรรธน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.ดร.สุดารัตน์  ไชยเฉลิม
อาจารย์ประจำสาขาวิชา


อ.ดร.สรวิศิษฎ์ รักพาณิชย์ 
อาจารย์ประจำสาขาวิชา



ผศ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา



อ. ดร.นิรุธ  ล้ำเลิศ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา


อ.วริษา  ปานเจริญ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
(กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก)


อ. วราภรณ์ บุญเกื้อ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2018 เวลา 04:27 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready