อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิมพ์

อ.ดร.ศิริพรรณ ศรัทธาผล
ประธานสาขาวิชาอ.สุภาดา  ขุนณรงค์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา


อ.ดร.ปัทมาพร  ยอดสันติ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.สุรีรัตน์  เทมวรรธน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.ดร.สุดารัตน์  ไชยเฉลิม
อาจารย์ประจำสาขาวิชา


อ.ดร.สรวิศิษฎ์ รักพาณิชย์ 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาผศ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาอ. ดร.นิรุธ  ล้ำเลิศ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา


อ.วริษา  ปานเจริญ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
(กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก)


อ. วราภรณ์ นิสภา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 09 ตุลาคม 2018 เวลา 06:43 น.