อาจารย์ประจำสาขาคณิตศาสตร์

 


ผศ.ณรงค์ ไกรเนตร์
ประธานสาขาวิชา

รศ.พินันทร์ คงคาเพชร
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

รศ.วัชรี กาญจนกีรติ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.จันทร์วดี  ไทรทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ธีรพิทย์  โต้ตอบ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.สุวรรณ จันทร์แจ่มใส
อาจารย์ประจำสาขาวิชาอ.ปิยะวัฒน์ เนียมมาลัย
อาจารย์ประจำสาขาวิิชา


อ.เมษิยา แย้มเจริญกิจ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.อรพรรณ เลื่อนแป้น
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

(ลาศึกษาต่อ)

อ.จุฬาลักษ์ ปราบเสียง
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
(ลาศึกษาต่อ)

อ.พงษ์ธร  ช่างพานิช
อาจารย์ประจำสาขาวิชา


อ.อิสราภรณ์  ทองสมนึก
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready