PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2012 เวลา 07:18 น.
ดัชนีบทความ
อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
เอกสาร/หนังสือ/ตำรา
เกียรติประวัติด้านวิชาการ
ทุกหน้า
ชือ-สกุล : อาจารย์กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
Miss Kanokrat Jirasatjanukul
วุฒิการศึกษา : คบ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2549
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2554
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ความเชี่ยวชาญ/ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ

กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล และอารี น้อยสำราญ (2559) การศึกษาและพัฒนาเว็บไซต์แนะนำอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง กรณีศึกษา อาหารพื้นบ้านในอำเภอเมืองเพชรบุรี. งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2559 "การวิจัยรับใช้ชุมชม สร้างสังคมฐานความรู้". 31 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดกรุงเทพ.

กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล, เมษิยา แย้มเจริญกิจ และปรัชญนันท์ นิลสุข (2559) การเปรียบเทียบการเรียนรู้อย่างเป็นระบบกับการเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรมของนักศึกษาปริญญาตรีสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ 3 คณะวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2559).

มัลวิกา นิรันราย, สิรินาถ คงแก้ว, อภิญญา อภิรัชตานนท์, นิตยา เทียนนาค, ไอลดา คูณทวี และกนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล (2559)การพัฒนาและประเมินความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่องการเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ตด้วยภาษา HTML ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัยครั้งที่ 4. 1 มีนาคม 2559 ณมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี.

ดวงกมล จรรยาธรรม, ทยิดา อยู่ฉิม และกนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล (2559) การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการแทรกกราฟและวีดีโอในโปรแกรม Microsoft Power Point 2010. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัยครั้งที่ 4.1 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

กนกรัตน์จิรสัจจานุกูล และ สุจิตรา ถึงโภค (2558) การพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย- แปซิฟิก วันเสาร์ที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

รัตติยากร ล้าเลิศสุวรรณา หอมจันทร์ และกนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล (2557) การออกแบบบทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรม ครั้งที่วันที่ 5-6 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

สิริรัตน์ ถมยารัตน์มณี ชะเอม และ กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล (2557) การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ลำดับและอนุกรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรม ครั้งที่วันที่ 5-6 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

สุขกัญญา สุวรรณรัตน์การเกตุ ศรีสมบัติ และ กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล (2557). การพัฒนาและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อบทเรียนออนไลน์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรม ครั้งที่วันที่ 5-6 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล บุญตา ศิลทอง และกรัณฑา นามทิพย์ (2557) บทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่6 "เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อาเซียน วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล ปรัชญนันท์ นิลสุข และจันทร์เพ็ญ งามพรม (2556) การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัยครั้งที่ 1. 1 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี.

กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล ปรัชญนันท์ นิลสุข และจันทร์เพ็ญ งามพรม (2556) ผลของการใช้บทเรียนออนไลน์ร่วมกับเครือข่ายสังคมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี.การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2556 (CIT2013).23-25 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร.

กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล และ ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร. (2555) “ระบบการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้วยการวิเคราะห์ความหมายแอบแฝงและการจัดกลุ่มข้อความ” วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับมกราคม-มิถุนายน 2555

กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล และ ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร. (2554) “การศึกษาเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความหมายแอบแฝงร่วมกับเทคนิคการจัดกลุ่มข้อความแบบแบ่งส่วน”วารสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ ฉบับที่ ตุลาคม 2553-กันยายน 2554

กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล และ ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร. (2553) "การตั้งคำถามจากข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้วยการวิเคราะห์ความหมายแอบแฝง สำหรับการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย" The Conference on Knowledge and Smart Technologies (KST-2010)แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 26 กรกฏาคม 2017 เวลา 06:52 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready