อาจารย์พงษ์ธร ช่างพานิช PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2017 เวลา 06:14 น.

 

อาจารย์พงษ์ธร ช่างพานิช

 

ชื่อ-นามสกุล: อาจารย์พงษ์ธร ช่างพานิช
Pongthorn Changpanich
วุฒิการศึกษา: วท.บ.(สถิติประยุกต์)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2552 (เกัยรตินิยมอันดับ 2)
วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2556
เบอร์โทรศัพท์: 086-811-2232
e-mail: pongthorn.cha@mail.pbru.ac.th

 

ประสบการณ์ทำงาน


อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปี 2557 - ปัจจุบัน (3 ปี)

วิชาที่สอน

1. แคลคูลัส 1

2. แคลคูลัส 2

3. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

4. การคิดและตัดสินใจ

5. คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

6. คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

ความเชี่ยวชาญ/ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 26 กรกฏาคม 2017 เวลา 07:10 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready