อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร พิมพ์อ.ณปภา  หอมหวล
ประธานสาขา


อ.อารี น้อยสำราญ
อาจารย์รปะจำสาขาววิชา

อ.ศจีมาศ  นันตสุคนธ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 


อ.โสมรัศมิ์  กล่ำกล่อมจิตร์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.ดร. ทวิพัฒน์  วิจิตรปัญญารักษ์
อาจารย์รปะจำสาขาววิชา
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 03 กรกฏาคม 2017 เวลา 08:24 น.