อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยาประยุกต์ พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2009 เวลา 08:46 น.

อ.ดร.ญานพัฒน์  พรมประสิทธิ์
ประธานสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.บุญสนอง  ช่วยแก้ว
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.ดำรงค์  พงศ์พุทธชาติ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.จันทนา ก่อนเก่า
อาจารย์ประจำสาขา

อ.สุพิตา พูลสมบัติ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.วุฒิชัย ฤทธิ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.ดร.สุมิตานันท์  จันทะบุรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.ดร.ไกรฤกษ์  ทวีเชื้อ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.ดร.ประดิพันธ์  ทองแถม ณ อยุธยา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2017 เวลา 09:36 น.