อาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2016 เวลา 14:15 น.

ชือ-สกุล : อาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ
Mr.Wuttichai Ritti
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556

เบอร์โทรศัพท์ 0832170880
อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ความเชี่ยวชาญ

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช พฤกษศาสตร์ ชีววิทยา

 

1.ประสบการณ์การทำงาน

ด้าน

รายละเอียด

หมายเหตุ (เช่นระบุ  ปีพ.ศ. หรือสถานที่)

การทำงาน

 

 

ธันวาคม 2556 – พฤษภาคม 2557

ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการหลวง

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เชียงใหม่

มิถุนายน 2557 – ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2.การฝึกอบรม

ด้าน

รายละเอียด

หมายเหตุ (เช่นระบุ  ปีพ.ศ. หรือสถานที่)

การฝึกอบรม

 

 

1

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง รุ่นที่ 18

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2557

2

เทคนิคการถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ เชียงใหม่ 2558

3.วิชาที่เคยสอน

วิชาที่เคยสอน

 

 

1

สรีรวิทยา

 

2

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

 

3

พฤกษศาสตร์

 

4

การสำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างสิ่งมีชีวิต

 

5

พืชพรรณเพื่อชีวิต

 

6

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 

7

สัมมนาทางชีววิทยา

 

8

การนำเสนอโครงร่างทางชีววิทยา

 

4.ประวัติรางวัลที่ได้รับ

ชื่อรางวัล

วันที่

องค์กร/หน่วยงานที่มอบรางวัล

นักวิจัยดีเด่น (หน้าใหม่)

2558

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง กิจกรรม 5 ส

2558

สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นักวิจัยดีเด่น

2559

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราภัฏเพชรบุรี

นักวิจัยดีเด่น (รุ่นกลาง)

2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

5.ผลงานทางวิชาการ

ประเภทผลงาน

(งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน)

ชื่อผลงาน

ข้อมูลรายละเอียด
(แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ์/สำนักพิมพ์/วันที่/สถานที่)

งานวิจัย

การขยายพันธุ์กล้วยไม้จากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการอนุรักษ์ (หัวหน้าโครงการ)

 

2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น

Proceeding และ Poster presentation การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเอื้องจำปา (Bromheadia aporoides Rchb.f.) ในหลอดทดลอง (หัวหน้าโครงการ)

2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น

Proceeding และ Poster presentation การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

 

ผลของไคโทซานและสารอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตของกะเรกะร่อนปากเป็ด (Cymbidium finlaysonianum Lindl.) ในหลอดทดลอง (หัวหน้าโครงการ)

2559 ดำเนินเสร็จสิ้น

รายงานฉบับสมบูรณ์

 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเอื้องรงรอง (Panisea uniflora (Lindl.) Lindl.) เพื่อการอนุรักษ์ (หัวหน้าโครงการ)

2559 อยู่ระหว่างดำเนินงาน

 

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยง ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี (ผู้ร่วมวิจัย)

2559 อยู่ระหว่างดำเนินงาน

บทความวิจัย

 

วุฒิชัย ฤทธิ และอนุพันธ์ กงบังเกิด. (2553). ผลของไซโตไคนินและออกซินต่อการเติบโตและ

เจริญของต้อนอ่อนกะเรกะร่อนปากเป็ด (Cymbidium finlaysonianum Lindl.) ในสภาพปลอดเชื้อ. ใน การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย 5: 1 – 8.

 

วุฒิชัย ฤทธิ และอนุพันธ์ กงบังเกิด. (2554). ผลของแสงต่อการงอกของเมล็ดกล้วยไม้ดินเหลืองประไพในสภาพปลอดเชื้อ. ใน การประชุมสัมมนาทางวิชาการพะเยาวิจัย 1: 15 –23.

 

วุฒิชัย ฤทธิ, เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ และอนุพันธ์ กงบังเกิด. (2555). การออกดอกในหลอดทดลองของว่านอึ่งสยาม Eulophia siamensis Rolfe ex Downie ใน การประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย 8: 447–483.

 

วุฒิชัย ฤทธิ, เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ และอนุพันธ์ กงบังเกิด. (2556). ผลของแสงต่อการงอกของเมล็ดกล้วยไม้ดินว่านอึ่งสยามในสภาพปลอดเชื้อ. ใน การประชุมสัมมนาทางวิชาการ พะเยาวิจัย 2: 295–303.

 

วุฒิชัย ฤทธิ, เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ และอนุพันธ์ กงบังเกิด. (2556). ผลของไซโตไคนินและออกซินต่อการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของไรโซมว่านอึ่งสยามในสภาพปลอดเชื้อ. ใน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัย 5: 207– 213.

 

วุฒิชัย ฤทธิ และอนุพันธ์ กงบังเกิด. (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อการแยกโปรโตพลาสต์บัวมังคลอุบล (Nymphaea “Mangkala Ubol”). การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรม 1: 15-20.

 

วุฒิชัย ฤทธิ, บุญสนอง ช่วยแก้ว, จารุวรรณ กุมารสินธุ์ และนภาพร ชุนตระกูล. (2558). ผลของแสงต่อการงอกของเมล็ดและพัฒนาการของต้นอ่อนเอื้องจำปา (Bromheadia aporoides Rchb.f.) ในสภาพปลอดเชื้อ. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย 9: 182-193.

 

วุฒิชัย ฤทธิ, บุญสนอง ช่วยแก้ว, ฐิติพร กิจเจริญ และกรณิกา นนทารักษ์. (2558). ผลของออกซินและไซโทไคนินต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนเอื้องเงินหลวงในสภาพปลอดเชื้อ. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย 9: 128-138.

 

Boonsanong Chourykaew, Wuttichai Ritti, Orawan Khwanmuang and Preeya Phurahong. (2015). Ethnobotany of Thai Song Dam in Nongchumpolneau Subdistrict, Khaoyoi District, Phetchaburi Province, Thailand. Botanical Research in Tropical Asia. http://botatropasia.sciencesconf.org/76128

 

บุญสนอง ช่วยแก้ว, วุฒิชัย ฤทธิ, ญาณพัฒน์ พรมประสิทธ์, พรทิพย์ อินทร์พุ่ม, สิริลักษณ์ รุ่งแจ้ง
และพีรพล บงค์บุตร. (2559). พรรณไม้ในโรงเรียนเขาย้อยวิทยา อาเภอเขาย้อย
จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. 7: 244 – 249.

 

บุญสนอง ช่วยแก้ว, วุฒิชัย ฤทธิ, ญาณพัฒน์ พรมประสิทธ์, คงฤทธิ์ ติณะรัตน์, ชลธิชา นามสละ,
นันทนา เล็กน้อย และพีรพล บงค์บุตร. (2559). พรรณไม้ที่กินได้ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. 7: 238 – 243.

 

วุฒิชัย ฤทธิ, บุญสนอง ช่วยแก้ว, ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์, สุมิตานันท์ จันทะบุรี, กชกร ช่วยพัฒน์, วราพร ชูเส้นผม และเมธา ขันเงิน. (2559). ความหลากหลายของผักพื้นบ้าน ในตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. 7: 232 – 237.

วุฒิชัย ฤทธิ, บุญสนอง ช่วยแก้ว, ปรียาภรณ์ พรหมบางญวน และศุภลักษณ์ ทักษิณ. (2559). ผลของไคโทซานต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของต้นอ่อนเอื้องรงรอง (Panisea uniflora (Lindl.) Lindl.) ในหลอดทดลอง. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 3(4): 8 – 13.

วุฒิชัย ฤทธิ, บุญสนอง ช่วยแก้ว, จารุวรรณ กุมารสินธุ์ และนภาพร ชุนตระกูล. (2560). การขยายพันธุ์กล้วยไม้เอื้องจำปา (Bromheadia aporoides Rchb.f.) ในหลอดทดลอง. วารสารพฤกษศาสตร์ไทย 9(1): 73 – 83
วุฒิชัย ฤทธิ, บุญสนอง ช่วยแก้ว, ณัฐวดี มาลัย และรัตนาภรณ์แย้มนิล. (2560). ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชต่อการขยายพันธุ์เอื้องทองในหลอดทดลอง. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 22 (ฉบับพิเศษ) การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 9". 33 – 41.
วุฒิชัย ฤทธิ, บุญสนอง ช่วยแก้ว และจารุวรรณ สุวรรณวงค์. (2560). ผลของสูตรอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชต่อการเจริญของต้นอ่อนเอื้องกาบดอก (Pholidota imbricata Lindl.) ในหลอดทดลอง. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 22 (ฉบับพิเศษ) การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 9". 55 – 63.
วุฒิชัย ฤทธิ, บุญสนอง ช่วยแก้ว, กรนิกา นนทารักษ์ และฐิติพร กิจเจริญ. (2560). ผลของ TDZ ร่วมกับ 2,4-D ต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนเอื้องเงินหลวง (Dendrobium formosum Roxb. ex Lindl.) ในหลอดทดลอง. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 45(2): 360 – 368.

 

วุฒิชัย ฤทธิ, บุญสนอง ช่วยแก้ว, จารุวรรณ กุมารสินธุ์ และนภาพร ชุนตระกูล. (2560). การขยายพันธุ์กล้วยไม้เอื้องจำปา (Bromheadia aporoides Rchb.f.) ในหลอดทดลอง. วารสารพฤกษศาสตร์ไทย 9(1): 73 – 83.

วุฒิชัย ฤทธิ, บุญสนอง ช่วยแก้ว, ณัฐวดี มาลัย และรัตนาภรณ์แย้มนิล. (2560). ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชต่อการขยายพันธุ์เอื้องทองในหลอดทดลอง. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 22 (ฉบับพิเศษ) การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 9". 33 – 41.

วุฒิชัย ฤทธิ, บุญสนอง ช่วยแก้ว และจารุวรรณ สุวรรณวงค์. (2560). ผลของสูตรอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชต่อการเจริญของต้นอ่อนเอื้องกาบดอก (Pholidota imbricata Lindl.) ในหลอดทดลอง. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 22 (ฉบับพิเศษ) การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 9". 55 – 63.

วุฒิชัย ฤทธิ, บุญสนอง ช่วยแก้ว, กรนิกา นนทารักษ์ และฐิติพร กิจเจริญ. (2560). ผลของ TDZ ร่วมกับ 2,4-D ต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนเอื้องเงินหลวง (Dendrobium formosum Roxb. ex Lindl.) ในหลอดทดลอง. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 45(2): 360 – 368.
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 14 กรกฏาคม 2017 เวลา 07:21 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready