อาจารย์ประจำสาขาเคมี PDF พิมพ์ อีเมล

 

อ.ดร.เวธกา  เช้าเจริญ
ประธานสาขาวิชา


ผศ.ดร.พิชิต สุดตา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 


อาจารย์ ดร.บุษราคัม  ทรัพย์อุดมผล
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 


ผศ.บุษกร  อุ๋ยวงษ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา


ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
อาจารย์ประจำสาขาวิชา


อาจารย์ ดร.ณรงค์  วงษ์พานิช
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.กฤษณะ  พวงระย้า
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ศรินรัตน์  ฉัตรธีรนันท์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.สุธิดา ทองคำ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.วรรณา  วัฒนา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020 เวลา 05:04 น.
 

คณบดี


ผศ.ณรงค์  ไกรเนตร์

 

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready