อาจารย์ประจำสาขาเคมี PDF พิมพ์ อีเมล

 


ผศ.วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล
ประธานสาขาวิชา


ผศ.ดร.พิชิต สุดต
อาจารย์ประจำสาขาวิชา


อาจารย์ ดร.บุษราคัม  ทรัพย์อุดมผล
อาจารย์ประจำสาขาวิชา


ผศ.บุษกร  อุ๋ยวงษ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา


อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาจารย์ ดร.ณรงค์  วงษ์พานิช
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.กฤษณะ  พวงระย้า
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ศรินรัตน์  ฉัตรธีรนันท์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.สุธิดา ทองคำ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.วรรณา  วัฒนา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.ดร.เวธกา  เช้าเจริญ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2018 เวลา 05:02 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready