อาจารย์ประจำสาขาเคมี พิมพ์

 

อ.ดร.เวธกา  เช้าเจริญ
ประธานสาขาวิชา


ผศ.ดร.พิชิต สุดตา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 


อาจารย์ ดร.บุษราคัม  ทรัพย์อุดมผล
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 


ผศ.บุษกร  อุ๋ยวงษ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา


ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
อาจารย์ประจำสาขาวิชา


อาจารย์ ดร.ณรงค์  วงษ์พานิช
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.กฤษณะ  พวงระย้า
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ศรินรัตน์  ฉัตรธีรนันท์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.สุธิดา ทองคำ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.วรรณา  วัฒนา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020 เวลา 05:04 น.