อาจารย์ประจำสาขาเคมี พิมพ์

 


ผศ.วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล
ประธานสาขาวิชา


ผศ.ดร.พิชิต สุดต
อาจารย์ประจำสาขาวิชา


อาจารย์ ดร.บุษราคัม  ทรัพย์อุดมผล
อาจารย์ประจำสาขาวิชา


ผศ.บุษกร  อุ๋ยวงษ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา


อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาจารย์ ดร.ณรงค์  วงษ์พานิช
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.กฤษณะ  พวงระย้า
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ศรินรัตน์  ฉัตรธีรนันท์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.สุธิดา ทองคำ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.วรรณา  วัฒนา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.ดร.เวธกา  เช้าเจริญ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2018 เวลา 05:02 น.