อาจารย์ประจำสาขาเคมี พิมพ์

 


ผศ.ดร.พิชิต สุดตา
ประธานสาขา


ผศ.วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล
อาจารย์ประจำสาขาวิชา


อาจารย์ ดร.บุษราคัม  ทรัพย์อุดมผล
อาจารย์ประจำสาขาวิชา


ผศ.บุษกร  อุ๋ยวงษ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
(กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก)

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาจารย์ ดร.ณรงค์  วงษ์พานิช
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.กฤษณะ  พวงระย้า
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ศรินรัตน์  ฉัตรธีรนันท์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.สุธิดา ทองคำ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.วรรณา  วัฒนา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.ดร.เวธกา  เช้าเจริญ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2017 เวลา 09:43 น.