ผศ.วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2010 เวลา 06:46 น.
ชือ:
ผศ.วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล
Assist Prof. Vatcharaporn Prapasanobol
วูิฒิการศึกษา : วท.บ.(เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2539
B.Sc.(Chemistry) Second Class Honors Chulalongkorn University 1996
วท.ม.(เคมีอินทรีย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542

M.Sc.(Organic Chemistry) Chulalongkorn University 1999

2562-ปัจจุบัน กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร

เบอร์โทรศัพท์: 0922584212
e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

1.ตำรา/เอกสารประกอบการสอน

1.1  ตำรา สารประกอบโคออร์ดิเนชัน (2549)
1.2 เอกสารประกอบการสอน ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 (2549)
1.3 เอกสารประกอบการสอน ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 (2552)
1.4 เอกสารประกอบการสอน ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 (2556)
1.5 เอกสารคำสอน การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1 (2558)
1.6 บทความวิชาการ อนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระ วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2551
1.7 บทความวิชาการ วิตามินต้านอนุมูลอิสระ วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2553
1.8 ตำรา ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1 (2560)
1.9 ตำรา การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (2560)
2.ผลงานวิจัย
2.1 การสกัดเคอร์คูมินจากขมิ้น (2544)
2.2 ความพึงพอใจและความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์(2548)
2.3 การตรวจสอบและบ่งชี้ชนิดสารต้านออกซิเดชันจากพืชสมุนไพรบางชนิด (2548)
2.4 การตั้งตำรับครีมต้านการอักเสบจากใบสิบสองราศี (2552)
2.5 ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดจากใบสิบสองราศี วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2555
2.6 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ต้านการอักเสบและต้านมะเร็งจากใบสิบสองราศี.ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2556
2.7 ฤทธิ์ทางชีวภาพและการตรวจสารพฤกษเคมีเบื้องต้นจากใบสิบสองราศี ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 5-6 กันยายน 2557

2.8 พิชิต สุดตา วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล นันท์ภัส สุวรรณสินธุ์. (2558). สารพฤกษเคมี และฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของพืชสกุล Capparis บางชนิด. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ งานประชุมวิชาการราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 2558.

2.9 วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล ชุลี สัมพดาม ณัฐฐินันท์ แย้มพุกและจิรพร กิติยายาม. (2559). ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและสารพฤกษเคมีเบื้องต้นของในเชอร์รี่. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม 2559.

2.10 วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล สุดารัตน์ รนทะพาน สโรชา ภู่ระย้าและชลนที สุนเจริญ. (2559). ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสารพฤกษเคมีของหญ้าคา. รายงานสืบเนื่องการประชุมระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 2559.

2.11 ช่อทิพย์ หอมชื่น เบญจวรรณ หินแก้ว ศิริลักษณ์ อาสน์แก้ว วัชราภรณ์ ประภาสะโนบลและพิชิต สุดตา. (2560). สารพฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและความเป็นพิษต่อเซลล์ของงัวซัง รายงานสืบเนื่องการประชุมระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 2560

2.12 วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล. (2560). ฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งและฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดใบเชอร์รี. วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 (TCI กลุ่ม 2)

2.13 วัชราภรณ์ ประภาสะโนบลและพิชิต สุดตา. (2560). ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ปริมาณฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์และแอลคาลอยด์ของสารสกัดลำต้นนกกระลิงแดง. วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3 ปีที่ 45 (กรกฎาคม-กันยายน 2560) (TCI กลุ่ม 1)

2.14 วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล. (2561). ฤทธิ์ทางชีวภาพและการตรวจสารพฤกษเคมีเบื้องต้นของรากสิบสองราศี. วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ฉบับที่ 10 ปีที่ 11 (มกราคม-มิถุนายน 2561) (TCI กลุ่ม 1)

2.15 วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล ระวิวรรณ ขันสิงห์และศศิวิมล รอดพ้น. (2561). ปริมาณสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของหญ้าคา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม 2561.

2.16 วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล เชษฐ์สุดา ผ่องดี วัชราวลี สมใจและธนาวดี แจ่มแจ้ง. (2561). ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ความเป็นพิษต่อเซลล์และสารพฤกษเคมีของงัวเลีย.  รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6 . มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ 2561.

2.17 วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล ดวงฤทัย จันทร์อินทร์ อินธุอร จำเนียรสุขและณรงค์ วงษ์พานิช. (2561). การศึกษาศักยภาพการผลิตกระดาษจากหญ้าคา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5”. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 2561.

2.18 ธนพร นิลทอง วันวิสาข์ ศรีนันท์และวัชราภรณ์ ประภาสะโนบล. (2561). สารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดพืชวงศ์กาฝาก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5”. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 2561.

2.19 ปนัดดา อ่อนนุ่ม อินทิมา มิตรดีและวัชราภรณ์ ประภาสะโนบล. (2561). การสกัดแทนนินและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากเปลือกผลไม้บางชนิด. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5”. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 2561.

2.20 พีระพงษ์ แดงสะอาด สรรเสริญ อาจขาว วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล พิชิต สุดตา. (2562). สารพฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและความเป็นพิษต่อเซลล์ของพุงแก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5" มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย. 2041-2048

2.21 วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล จันทนา ก่อนเก่า กมลพร ประเสริฐพันธ์ ภัทธิรา อินพรมและเอกรินทร์ ราชพลแสน.(2562). การศึกษาสารพฤกษเคมี ปริมาณฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของจาวตาลการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 2 . วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562. (ภาคบรรยาย) กรุงเทพฯ. 4(98-105). (นักศึกษาได้รับรางวัล Best Oral Presentation)

2.22 วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล เพ็ชรน้ำหนึ่ง ทองพิมพ์ โสภิตา แสงจันทร์ ธีวรา วรรณโชติ และชนิดา ศรีสาคร. (2563). การวิเคราะห์หาคุณค่าทางโภชนาการของจาวตาลการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8. วันที่ 1 มีนาคม 2563. (ภาคบรรยาย) มหาวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง.1857-1863.

2.23 สุธิดา ทองคำ วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล วัลลี นวลหอม ดวงเดือน วรรณกูลและมาเรียม นิลพันธุ์. (2563).
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21. วันที่ 27 มีนาคม 2563. (ภาคบรรยาย) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

2.24 Wanlee Nualhom Suthida Thongkam Vatcharaporn Prapasanobol Duangduen Wanakool and Maream Nillapun. The Desirable Characteristics of Graduates of Bachelor of Education Program in Social Studies in Rajabhat University. 13th ICTEL 2020 – International Conference on Teaching, Education & Learning, 13-14 July, Bangkok. (Oral Presentation)

2.25 วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล อุบลวรรณ ส่งเสริมและมาเรียม นิลพันธุ์. (2564). รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, 36(1), มกราคม-เมษายน 2564.(รอเผยแพร่)

2.26 วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล สุธิดา ทองคำ และมาเรียม นิลพันธุ์. (2565). การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 24(2), เมษายน-มิถุนายน 2565.(รอเผยแพร่)

3. ประสบการณ์การทำงาน
พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2545 - 2547 หัวหน้าฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน สำนักส่งเสริมวิชาการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2549 – 2551 ประธานสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2552 – 2555 ประธานหลักสูตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ.2556-2557  กรรมการสภาวิชาการ
พ.ศ.2555-2560 คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ.2561 - มีนาคม 2562  ประธานสาขาเคมี
พ.ศ.2561-ปัจจุบัน  เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (ขึ้นบัญชีของ สกอ. รหัส P600155)

4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

4.1 เคมีอนินทรีย์ 1 และปฏิบัติการ
4.2 เคมีอนินทรีย์ 2 และปฏิบัติการ
4.3 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1 และปฏิบัติการ
4.4 สเปกโทรสโกปีสำหรับสารอินทรีย์
4.5 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
4.6 ชีวเคมีพื้นฐาน
4.7 โครงการวิจัยทางเคมี
4.8 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
4.9 เคมีอินทรีย์ 2 และปฏิบัติการ
4.10 การจัดการเรียนรู้ด้านเคมี
4.11 สัมมนาเคมี
4.12 เคมีพื้นฐาน
4.13 เคมีการประกอบอาหาร
4.14 เคมีพื้นฐานสำหรับครู
4.15 การวิจัยเคมี
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 06 สิงหาคม 2020 เวลา 03:05 น.
 

คณบดี


ผศ.ณรงค์  ไกรเนตร์

 

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready