ผศ.วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2010 เวลา 06:46 น.
ชือ:
ผศ.วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล
Assist Prof. Vatcharaporn Prapasanobol
วูิฒิการศึกษา : วท.บ.(เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2539
B.Sc.(Chemistry) Second Class Honors Chulalongkorn University 1996
วท.ม.(เคมีอินทรีย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542
M.Sc.(Organic Chemistry) Chulalongkorn University 1999
เบอร์โทรศัพท์: 0922584212
e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

1.ตำรา/เอกสารประกอบการสอน

1.1  ตำรา สารประกอบโคออร์ดิเนชัน (2549)
1.2 เอกสารประกอบการสอน ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 (2549)
1.3 เอกสารประกอบการสอน ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 (2552)
1.4 เอกสารประกอบการสอน ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 (2556)
1.5 เอกสารคำสอน การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1 (2558)
1.6 บทความวิชาการ อนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระ วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2551
1.7 บทความวิชาการ วิตามินต้านอนุมูลอิสระ วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2553
1.8 ตำรา ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1 (2560)
1.9 ตำรา การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (2560)

2.ผลงานวิจัย

2.1 การสกัดเคอร์คูมินจากขมิ้น (2544)
2.2 ความพึงพอใจและความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์(2548)
2.3 การตรวจสอบและบ่งชี้ชนิดสารต้านออกซิเดชันจากพืชสมุนไพรบางชนิด (2548)
2.4 การตั้งตำรับครีมต้านการอักเสบจากใบสิบสองราศี (2552)
2.5 ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดจากใบสิบสองราศี วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2555
2.6 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ต้านการอักเสบและต้านมะเร็งจากใบสิบสองราศี.ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2556
2.7 ฤทธิ์ทางชีวภาพและการตรวจสารพฤกษเคมีเบื้องต้นจากใบสิบสองราศี ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 5-6 กันยายน 2557
2.8 สารพฤกษเคมี และฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของพืชสกุล Capparis บางชนิด ในการประชุมวิชาการระดับชาติ รำไพพรรณี ครั้งที่ 9 วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558 (ร่วมกับ ผศ.ดร.พิชิต สุดตา)
2.9 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและสารพฤกษเคมีเบื้องต้นของใบเชอร์รี่ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8 วันที่ 31 มีนาคม-1 เมษายน 2559
2.10 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสารพฤกษเคมีของหญ้าคา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 6 วันที่ 9 กรกฎาคม 2559
2.11 สารพฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและความเป็นพิษต่อเซลล์ของงัวซัง ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 7 วันที่ 15 กรกฏาคม 2560
2.12 บทความวิจัยเรื่อง ฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งและฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดใบเชอร์รี วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
2.13 บทความวิจัยเรื่อง ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ปริมาณฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์และแอลคาลอยด์ของสารสกัดลำต้นนกกระลิงแดง วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3 ปีที่ 45 (กรกฎาคม-กันยายน 2560)
2.14 บทความวิจัยเรื่อง ปริมาณสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของรากหญ้าคา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 10 วันที่ 29-30 มีนาคม 2561
2.15 บทความวิจัย เรื่อง ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติและสารพฤกษเคมีของงัวเลีย นการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน” ครั้งที่ 6 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2.16 บทความวิจัยเรื่อง ฤทธิ์ทางชีวภาพและการตรวจสารพฤกษเคมีเบื้องต้นของรากสิบสองราศี วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 11 (มกราคม-มิถุนายน 2561)

3. ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2545 - 2547 หัวหน้าฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน สำนักส่งเสริมวิชาการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2549 – 2551 ประธานสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2552 – 2555 ประธานหลักสูตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ.2556-2557  กรรมการสภาวิชาการ
พ.ศ.2555-2560 คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน ประธานสาขาวิชาเคมี

4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

4.1 เคมีอนินทรีย์ 1 และปฏิบัติการ
4.2 เคมีอนินทรีย์ 2 และปฏิบัติการ
4.3 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1 และปฏิบัติการ
4.4 สเปกโทรสโกปีสำหรับสารอินทรีย์
4.5 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
4.6 ชีวเคมีพื้นฐาน
4.7 โครงการวิจัยทางเคมี
4.8 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
4.9 เคมีอินทรีย์ 2 และปฏิบัติการ
4.10 การจัดการเรียนรู้ด้านเคมี
4.11 สัมมนาเคมี
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2018 เวลา 09:04 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready