อาจารย์ ดร.ณรงค์ วงษ์พานิช
วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2010 เวลา 02:22 น.

ชื่อ-สกุล: อ.ดร.ณรงค์ วงษ์พานิช
Mr.Narong Vongpanech
วุฒิการศึกษา: กศ.บ. (เคมี)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2527
B.Ed.(Chemistry)Srinakharinwirot University 1984
วท.ม. (การสอนเคมี)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2530
M.Sc.(Teaching Chemistry)Chiangmai University 1987
เบอร์โทรศัพท์: 086-6071234
e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

1. ตำรา /เอกสารประกอบการสอน

1.1 เคมี 1
1.2 ปฎิบัติการเคมี 1
1.3 เคมีพื้นฐาน
1.4 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน

2. ผลงานวิจัย

2.1 ความคาดหวังของผู้บริหารและครูต่อนักศึกษาหลักสูตรครู 5 ปี
2.2 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองท้องถิ่นต่อการจัดการเรียนการสอนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 1 , 2

3. ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ. 2527-2529 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา อ.บางเลน จ. นครปฐม
- พ.ศ. 2529-2544 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา อ. เขาย้อย จ. เพชรบุรี
- พ.ศ. 2544-2547 สำนักงานเขตการศึกษา 5 จ. ราชบุรี
- พ.ศ. 2547-2548 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 1
- พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ. เมือง จ. เพชรบุรี

4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

4.1 เคมี 1 และปฏิบัติการ
4.2 เคมีพื้นฐาน
4.3 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
 

คณบดี


ผศ.ณรงค์  ไกรเนตร์

 

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready