อาจารย์กฤษณะ พวงระย้า
วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2010 เวลา 02:22 น.

ชื่อ-สกุล: นายกฤษณะ พวงระย้า
Mr.Kridsana Poungraya
วุฒิการศึกษา: วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2541
B.Sc.(Chemistry) Silapakorn University
วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2553
M.Sc.(Forensic Science) Silapakorn University
เบอร์โทรศัพท์: 081-0131140
e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

1. ตำรา /เอกสารประกอบการสอน

-

2. ผลงานวิจัย

-

3. ประสบการณ์การทำงาน

3.1 การฝึกอบรม
- พ.ศ. 2553 ความก้าวหน้าทางเภสัชเคมี:คีโมเมตริกซ์ในงานเภสัชวิเคราะห์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- พ.ศ. 2553 The 7th Thai Summer School of Computational Chemistry คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.2 การทำงาน
- พ.ศ. 2535 – 2543 กรมสื่อสาร กองทัพเรือ
– พ.ศ. 2545 – 2549 โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ จังหวัดเพชรบุรี
- พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน อาจารย์สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

4.1 ชีวเคมีพื้นฐาน
4.2 เคมีพื้นฐาน
4.3 ชีวเคมี 1 และปฏิบัติการ
4.4 เคมีอาหารและปฏิบัติการ
 

คณบดี


ผศ.ณรงค์  ไกรเนตร์

 

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready