ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์ ฉัตรธีระนันท์
วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2010 เวลา 02:22 น.

ชื่อ-สกุล: ผศ.ศรินรัตน์ ฉัตรธีระนันท์
Mrs.Sarinrat Chattiranan
วุิฒิการศึกษา: วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2542
B.Sc.(Chemistry) Silapakorn University
วท.ม.(เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2548
M.Sc.(Organic Chemistry) Silapakorn University
เบอร์โทรศัพท์: 085-2914919
e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

1. ตำรา /เอกสารประกอบการสอน

-

2. ผลงานวิจัย

-

3. ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ. 2543 – 2548 ผู้ช่วยวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- พ.ศ. 2548 – 2549 ครูวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
- พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน อาจารย์สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

4.1 ชีวเคมีพื้นฐาน
4.2 เคมีเชิงฟิสิกส์และปฏิบัติการ
4.3 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
4.4 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2 และปฏิบัติการ

 

 

คณบดี


ผศ.ณรงค์  ไกรเนตร์

 

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready