Dr.Pichit Sudta PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2010 เวลา 06:46 น.
ชื่อ:
ผศ.ดร.พิชิต สุดตา
Asst Prof Dr.Pichit Sudta
วูิฒิการศึกษา : วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร กรุงเทพมหานคร 2546
B.Sc.(Chemistry) Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand, 2003.
วท.ม.(เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร กรุงเทพมหานคร 2550
M.Sc.(Chemistry) Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand, 2007.
ปร.ด.(เคมีประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร กรุงเทพมหานคร 2555
Ph.D.(Applied Chemistry) Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand, 2012.
เบอร์โทรศัพท์: 032-493266
e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Scholarships :

2005-2007 Research assistantship
2007-2010 The Royal Golden Jubilee Ph. D Program scholarship

Work Experience :

2010 Research Fellow
School of Chemistry, University of Wollongong, NSW, Austalia

Award:

Outstanding poster presentation award, Pure and Applied Chemistry Internanalnal Conference 2011. Miracle Grand Hotel, Thailand, January, 2011.

Publications :

1. Suphavanich, K.; Maitarad, P.; Hannongbua, S.; Sudta, P.; Suksamrarn, S.; Tantirungrotchai , Y.; Limtrakul, J. CoMFA and CoMSIA studies on a new series of xanthone derivatives against oral human epidermoid carcinoma (KB) cancer cell line. Monatsh Chem., 2008, DOI 10.1007/s00706-008-0014-5.
2. Sudta, P.; Jiarawapi, P.; Suksamrarn, A.; Suksamrarn, S. Potent activity against multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis of α-mangostin analogs. Chem Pharm Bull. 2003; 61(2): 194-203.
3. Sudta, P.; Kirk, N.; Bezos, A.; Gurlica, An.; Mitchell, R.; Thomas  W.; Anthony C. Willis.; Prabbai, S.; Kongsaeree, P., Christopher R. Parish.; Suksamrarn, S.; Michael J. Kelso. Non-Indolin-2-one-Based Angiogenesis Inhibitors Related to Semaxanib (SU5416). Australian Journal of Chemistry. 2013; 66(8): 864-873.
4.Jangruang A, Sudta P, Ratananukul P, Suksamrarn S. Chemical constituents of the Salacia Verrucosa wight stem. 2009. SWU Sci J. 25(1). 62-67.

5. Sudta, P.; Sabyjai, C.; Wanirat, K. (2013). Phytochemical analysis, In vitro antioxidant and cytotoxic activity of extracts of Paederia linearis Hook. F. root. The Science Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 10(1): 5-18.

6. Sudta, P.; Buasiri, K. (2016). Antituberculosis Alkaloids from the Roots of Zanthoxylum rhetsa. Proceeding on Pure and Applied Chemistry International Conference 2016 . Bitec Bangna Bangkok, Thailand, February, 2016. (in press).

7. Kirk, S.N.; Bezos, A.; Willis, A.C.; Sudta, P.; Suksamrarn S.; Parish, C.R.; Ranson, M.; Kelso, M.J. (2016). Synthesis and Preliminary Evaluation of 5,7-Dimethyl-2-Aryl-3H-Pyrrolizin-3-ones as Angiogenesis Inhibitors. Bioorganic & medicinal chemistry letters. (Inpress).

8. พิชิต สุดตา, กานต์ หลินลาโภ, จริยา ปันโป่ง. (2016). แอลคาลอยด์ที่แสดงฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. (in press).

9. พิชิต สุดตา, วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล, นันท์ภัส สุวรรณสินธุ์. (2015). สารพฤกษเคมี และฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของพืชสกุล Capparis บางชนิด. รายงานหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ งานประชุมวิชาการราชภัฏรำไพพรรณีครั้งที่ 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 2015. 306-315.

Review article

1. พิชิต สุดตา. (2554). สารยับยั้ง VEGF ในการสร้างหลอดเลือด: เป้าหมายใหม่สำหรับการค้นพบยาต้านมะเร็ง. วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 8(1): 88-99.

2. พิชิต สุดตา. (2555). สารโปรดรักส์ที่ถูกกระตุ้นในสภาวะพร่องออกซิเจนกับการรักษามะเร็ง. วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 9(1): 53-68.

3. พิชิต สุดตา. (2558). การใช้ประโยชน์ทางยาพื้นบ้าน สารพฤกษเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของมะข่วง. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 20(1): 236-250.

Patents:

1. Suksamrarn, S.; Sudta, P.; Kunchanawatta, S.; Ratananukul, P.; Suksamrarn, A. Xanthones with antimycobacterial activity. Thai Patent Application, No. 0701003620, 20 July 2007.
2. Suksamrarn, S.; Sudta, P.; Jiaravapi, P.; Ratananukul, P.; Suksamrarn, A. Xanthones with antiviral activity. Thai Patent Application, submitted.
3. Suksamrarn S, Sudta P, Ratananukul P, Suksamrarn A Xanthone analogues with antiherpes simplex type 1 activity. Thai Petty Patent Application, No. 0903001233, 16 October 2009.

Conference Abstracts:

1. Phanasant K, Maitarad P, Sudta P, Suksamrarn S, Tantirungrotchai Y, Limtrakul J. CoMFA and CoMSIA studies on xanthone derivatives against anti oral human epidermoid carcinoma (KB) cancer cell. International Conference on Modeling in Chemical and Biological Engineering Sciences. The Rama Garden Hotel, Bangkok Thailand, October 25 – 27, 2006. Poster number 14 CBES-06-00147.
2. Suphavanich K, Maitarad P, Sudta P, Suksamrarn S, Tantirungrotchai Y. CoMFA and CoMSIA studies on xanthone derivatives against breast (BC-1) cancer cell line. Pure and Applied Chemistry International Conference 2008 . Sofitel Centara Grand Bangkok, Thailand, January, 2008. Poster number S4-PO-16.
3. Sudta P, Jiaravapi P, Kunchanawatta C. Suksamrarn A, Suksamrarn S. Antimycobacterial activity of mangostin derivatives against Mycobacterium tuberculosis . Pure and Applied Chemistry International Conference 2011. Miracle Grand Hotal, Thailand, January, 2011. Poster number OM_O0063.
4. Sudta P, Jiaravapi P, Kunchanawatta C. Suksamrarn A, Suksamrarn S. Structural modifications of mangostin with enhanced antimycobacterial activity. RGJ-Ph.D Congress XII “ Discovery and Diversity”. Jomtien Palm Beach Hotal & Resort, Pattaya Thailand, April, 2011. Poster number S3-P2.
5. Sudta P, Jiaravapi P, Ratananukul P, Suksamrarn S. Mangostin analogues with increased biological activities. Science and Technology Conference (STC) 2009. Huachiew chalermprakiet University, Thailand, October, 2009. Abstract number 4-207.
6. Suksamrarn S, Sudta P, Jiaravapi P, Kunchanawatta C, Jaratrungtawee A, Ratananukul P, Suksamrarn A. Structural modification of xanthone from mangostin to analogues with potent biological activities. Pure and Applied Chemistry International Conference 2011. Miracle Grand Hotal, Thailand, January, 2011. Abstract number OM-INV-5.
7. Kelso M, Sudta P, Suksamrarn S, Kirk N, Gurlica A, Weber T, Bezos A, Parish C. Tumour selective chemotherapy using hypoxia-activated dual-action prodrugs. Pure and Applied Chemistry International Conference 2011. Miracle Grand Hotal, Thailand, January, 2011. Abstract number OM-INV-6.

Current Research:

1. Chemical Constituents of Paederia Linearis Hook. F. and Evaluation for Some Biological Activities.
2. The synthesis of a prodrug hybrid of the anti-cancer angiogenesis inhibitor SU5416 toward a pro-fluorescence tag.
3. Antioxidant, anti-cancer and anti- Helicobacter pylori activities of the fruit extracts of Coccinia grandis (L.) Voigt.
แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020 เวลา 04:12 น.
 

คณบดี


ผศ.ณรงค์  ไกรเนตร์

 

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready