อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ PDF พิมพ์ อีเมลอ.ธนิดา ชาญชัย
ประธานสาขาวิชา

อ.ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.ปัณณทัต สุทธิรักษ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อ.ดร.พรอริยา ฉิรินัง 
อาจารย์รปะจำสาขาววิชา

อ.ดร.อัจฉริยะกูล พวงเพ็ชร์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020 เวลา 02:02 น.
 

คณบดี


ผศ.ณรงค์  ไกรเนตร์

 

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready