อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ PDF พิมพ์ อีเมลอ.ธนิดา ชาญชัย
ประธานสาขาวิชา

อ.ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.วัชรินทร์  สุขสนาน
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.ดร.พรอริยา ฉิรินัง 
อาจารย์รปะจำสาขาววิชา

อ.ดร.อัจฉริยะกูล พวงเพ็ชร์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2018 เวลา 04:46 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready