อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ PDF พิมพ์ อีเมลอ.ธนิดา ชาญชัย
ประธานสาขาวิชา

อ.ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.วัชรินทร์  สุขสนาน
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 

อ.สรญา  ธิมาชัย
อาจารย์รปะจำสาขาววิชา
อ.ดร.อัจฉริยะกูล พวงเพ็ชร์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 03 กรกฏาคม 2017 เวลา 08:24 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready