รศ.พินันทร์ คงคาเพชร
วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2010 เวลา 02:22 น.

ชือ :

 

วุฒิการศึกษา :

 

เบอร์โทรศัพท์ :

อีเมล์ :

รองศาสตราจารย์พินันทร์  คงคาเพชร

กศ.บ.(คณิตศาสตร์)
พบ.ม.(สถิติประยุกต์)
Cert. in Applying Mathematics, Edith Cowan University (AUS.)
Cert. in Application James Cook University (AUS)

085-1989624

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready