PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2012 เวลา 07:18 น.
ดัชนีบทความ
อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
เอกสาร/หนังสือ/ตำรา
เกียรติประวัติด้านวิชาการ
ทุกหน้า
ชือ-สกุล : อาจารย์ ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
Miss Kanokrat Jirasatjanukul
วุฒิการศึกษา : คบ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2549
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2554
ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2562
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ความเชี่ยวชาญ/ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ

Kanokrat Jirasatjanukul Prachyanun Nilsook and Panita Wannapiroon (2019) Intelligent Human Resource Management Using Latent Semantic Analysis with the Internet of Things. International Journal of Computer Theory and Engineering. 11(2) Aril 2019: 23-26 DOI DOI: 10.7763/IJCTE.2019.V11.1235

ปภัสรา อุระอารีย์, มลวิภา วัฒนา, กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล, เมษิยา แย้มเจริญกิจ และ ปิยวัฒน์ เนียมมาลัย (2562) ผลการศึกษาความพงึ พอใจที่มีต่อการใชโ้ ปรแกรม GeoGebra ประกอบการจัดการเรียนรู้เรื่อง คู่อันดับและกราฟของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3. 31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. หน้า 1673-1681.

กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล, กฤตย์ษุพัช สารนอก, ณัฐกานต์ ภาคพรต และ เกรียงไกร จริยะปัญญา (2562) ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ในรายวิชาระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม. การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต. 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เคนซิงตัน อิงลิช การ์เดน รีสอร์ท เขาใหญ่. หน้า 393-398.

กฤตย์ษุพัช สารนอก, กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล, มารวย ปณะราช และ อุษณียา เพชรนาท (2562) รูปแบบการเรียนการสอนด้วยการเล่าเรื่องแบบดิจิทัลเพื่อพัฒนาความฉลาดบนโลกดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครู. การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต. 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เคนซิงตัน อิงลิช การ์เดน รีสอร์ท เขาใหญ่. หน้า 851-862.

กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล, เมษิยา แย้มเจริญกิจ, รักถิ่น เหลาหา, และ กฤตย์ษุพัช สารนอก (2562) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบประสบการณ์จริงเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู. การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล. 12-13 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล หน้า157-163

กฤตย์ษุพัช สารนอก, รุ่งศักดิ์ เยื่อใย, กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล และ สุรเชษฐ์ สังขพันธ์ (2562). รูปแบบของระบบนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21. การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล. 12-13 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล หน้า 459-468

รักถิ่น เหลาหา, กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล และนราวิชญ์ ศรีเปารยะ (2561) การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับความหลากหลายทางชีวภาพชนิดพันธ์ุปลาลำน้ำสาขาลุ่มแม่น้ำชี. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5”. 2-5 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. หน้า 113-119.

บุญชนก ศิลทอง และ กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล (2561) ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบเกมมิฟิเคชันร่วมกับคิวอาร์โคด กรณีศึกษาซุ้มฟิลิปินส์ กิจกรรมวันอาเซียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง). การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5”. 2-5 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. หน้า 337-342

กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล และปรัชญนันท์ นิลสุข (2561). แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยโมบายNFC เทคโนโลยี. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 29(3).DOI: http://dx.doi.org/10.14456/asj-psu.2018.58

กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล และณมน จีรังสุวรรณ (2561). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้นิยมและทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมแบบประสบการณ์จริง. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี. 7(2).

Kanokrat Jirasatjanukul, Prachyanun Nilsook and Panita Wannapiroon (2018) Creation of a Structural Equation Model of Human Resource Management to Be Applied to High-Performance. 2018 2nd International Conference on E-Business and Internet (ICEBI 2018). May 16-18, 2018. Taipet, Taiwan.

กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล และจิระนันท์ โตสิน (2561). การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบเกมมิฟิเคชั่นของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ ครั้งที่ 2 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร.

กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล ปรัชญนันท์ นิลสุข และจันทร์เพ็ญ งามพรม (2561) ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชาหลักการเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต. การประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่ 11 วันที่ 29-30 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. หน้า735-743

จิระนันท์ โตสิน และกนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล (2561). การพัฒนาบทเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานด้วย Google Sites. งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 วันที่ 8-9 มีนาคม 2561 ณ ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

Kanokrat Jirasatjanukul and Namon Jeerungsuwan (2018) The Design of an Instructional Model Based on Connectivism and Constructivism to Create Innovation in Real World Experience. International Education Studies; Vol. 11, No. 3; 2018: pp12-17. doi:10.5539/ies.v11n3p12

กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล และจิระนันท์ โตสิน (2561). รูปแบบการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านโน้ตสากล. งานประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล. 6-7 มกราคม 2561. ณ โรงแรมสบาย จังหวัดนครราชสีมา

กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล และปณิตา วรรณพิรุณ (2560).การออกแบบระบบการสอนอัจฉริยะด้วยการประมวลผลแบบภาษาธรรมชาติโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความหมายแฝง. วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีที่8 ฉบับที่2 กรกฎาคม-ธันวาคม2560

กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล และอารี น้อยสำราญ (2559) การศึกษาและพัฒนาเว็บไซต์แนะนำอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง กรณีศึกษา อาหารพื้นบ้านในอำเภอเมืองเพชรบุรี. งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2559 "การวิจัยรับใช้ชุมชม สร้างสังคมฐานความรู้". 31 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดกรุงเทพ.

กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล, เมษิยา แย้มเจริญกิจ และปรัชญนันท์ นิลสุข (2559) การเปรียบเทียบการเรียนรู้อย่างเป็นระบบกับการเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรมของนักศึกษาปริญญาตรีสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ 3 คณะวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2559).

มัลวิกา นิรันราย, สิรินาถ คงแก้ว, อภิญญา อภิรัชตานนท์, นิตยา เทียนนาค, ไอลดา คูณทวี และกนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล (2559)การพัฒนาและประเมินความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่องการเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ตด้วยภาษา HTML ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัยครั้งที่ 4. 1 มีนาคม 2559 ณมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี.

ดวงกมล จรรยาธรรม, ทยิดา อยู่ฉิม และกนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล (2559) การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการแทรกกราฟและวีดีโอในโปรแกรม Microsoft Power Point 2010. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัยครั้งที่ 4.1 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

กนกรัตน์จิรสัจจานุกูล และ สุจิตรา ถึงโภค (2558) การพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย- แปซิฟิก วันเสาร์ที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

รัตติยากร ล้าเลิศสุวรรณา หอมจันทร์ และกนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล (2557) การออกแบบบทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 5-6 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

สิริรัตน์ ถมยา, รัตน์มณี ชะเอม และ กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล (2557) การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ลำดับและอนุกรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 5-6 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

สุขกัญญา สุวรรณรัตน์, การเกตุ ศรีสมบัติ และ กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล (2557). การพัฒนาและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อบทเรียนออนไลน์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 5-6 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล บุญตา ศิลทอง และกรัณฑา นามทิพย์ (2557) บทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่6 "เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อาเซียน วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล ปรัชญนันท์ นิลสุข และจันทร์เพ็ญ งามพรม (2556) การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัยครั้งที่ 1. 1 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี.

กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล ปรัชญนันท์ นิลสุข และจันทร์เพ็ญ งามพรม (2556) ผลของการใช้บทเรียนออนไลน์ร่วมกับเครือข่ายสังคมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี.การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2556 (CIT2013).23-25 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร.

กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล และ ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร. (2555) “ระบบการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้วยการวิเคราะห์ความหมายแอบแฝงและการจัดกลุ่มข้อความ” วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับมกราคม-มิถุนายน 2555

กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล และ ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร. (2554) “การศึกษาเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความหมายแอบแฝงร่วมกับเทคนิคการจัดกลุ่มข้อความแบบแบ่งส่วน”วารสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ ฉบับที่ ตุลาคม 2553-กันยายน 2554

กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล และ ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร. (2553) "การตั้งคำถามจากข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้วยการวิเคราะห์ความหมายแอบแฝง สำหรับการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย" The Conference on Knowledge and Smart Technologies (KST-2010)แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2020 เวลา 16:59 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready