อ.อรพรรณ เลื่อนแป้น PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 04 กรกฏาคม 2012 เวลา 03:39 น.
ชื่อ-นามสกุล: อาจารย์อรพรรณ เลื่อนแป้น
Miss Orparn Luanpan
วุฒิการศึกษา: วท.บ.(คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552
ศศ.ม.(การสอนคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2555
เบอร์โทรศัพท์: 087-6708311
e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ความเชี่ยวชาญ/ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ

บทความวิชาการ

เรื่อง การสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้รูปแบบการสร้างมโนทัศน์ของ Lasley and Matchzynski ตีพิมพ์ที่ วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2556

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2020 เวลา 15:02 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready