อาจารย์ ดร.อิสราภรณ์ ทองสมนึก PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2017 เวลา 08:56 น.
ชือ-สกุล : อาจารย์ ดร.อิสราภรณ์ ทองสมนึก
Miss Issaraporn Thongsomnuk
วุฒิการศึกษา : วท.บ. (คณิตศาสตร์)เกียรตินิยมอันดับ1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2554
วท.ม. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556
วท.ด. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ความเชี่ยวชาญ/ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ

Almost Generalized 2-Absorbing and Weakly Almost Generalized 2-Absorbing Subsemimodules over Commutative Semirings,Proceedings of the AMM 2013

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2020 เวลา 14:30 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready