อาจารย์จันทนา ก่อนเก่า PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2010 เวลา 06:46 น.
ชือ-สกุล : อาจารย์จันทนา ก่อนเก่า
Miss Chantana Konkao
วุฒิการศึกษา : วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ มหาสารคาม 2536
B.Sc. (Biotechnology)Srinakharinwirot University Mahasarakham
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2540
M.S. (biotechnology) King Mongkut’s Institute of Technology Thonburi
เบอร์โทรศัพท์ : 086-5622484
อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

1. ตำรา/เอกสารการสอน

-

2. ผลงานวิจัย

-

3. ประสบการณ์การทำงาน

3.1 การฝึกอบรม

- เซลล์พันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2542
- เทคนิคพื้นฐานทางพันธุวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2542
- เรื่อง เทคนิค chromatography และ spectroscopy ในการวิเคราะห์งานทางด้านชีววิทยา พ.ศ. 2544
- เรื่อง การสอนทางชีววิทยา โดยอาจารย์จาก Sheffield Hallam University ณ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2546
- เรื่อง PCR กับการวิจัยและการตรวจวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2546

3.2 การทำงาน

2541 – 2546 อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
2547 – 2550 อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2551 –ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

4.1 ชีววิทยา 2
4.2 พันธุศาสตร์
4.3 พันธุศาสตร์จุลินทรีย์
4.4 จุลินทรีย์อุตสาหกรรม
4.5 หลักการแปรรูปและการถนอมอาหาร
4.6 หลักการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร
4.7 ผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้จุลินทรีย์
4.8 สัมมนาชีววิทยาประยุกต์
4.9 โครงการวิจัยทางชีววิทยาประยุกต์

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020 เวลา 05:36 น.
 

คณบดี


ผศ.ณรงค์  ไกรเนตร์

 

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready