อาจารย์ ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2010 เวลา 06:46 น.
ชื่อ-สกุล: อาจารย์ ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว
Dr. Boonsanong Chourkaew
วุฒิการศึกษา: วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547
Ph.D. (Biological Science), Botany Chulalongkorn University
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2524
M.Sc. (Biological Science), Botany Prince of Songkla University
ค.บ. สาขาวิชาชีววิทยาและสุขศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2526
B.Ed. Biology and Health Education Chulalongkorn University
เบอร์โทรศัพท์: 084-0668678
e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

1. ตำรา/เอกสารการสอน

1.1 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
1.2 ความหลากหลายทางชีวภาพ

2. ผลงานวิจัย

2.1 Chourykaew, B., Patcharapisutsin, V. and Kanchanapoom, K. Somatic embryogenesis and plantlet formation from oil palm embryo. 15th Congress on Science and Technology of Thailand. 18-20 October 1989. Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand.
2.2 Kanchanapoom, K., Chourykaew, B. and Patcharapisutsin, V. Employ plant regeneration and other tissue culture in clonal propagation and improvement of Arecaceae: Part I Somatic embryogenesis and plantlet formation from oil palm embryo. 5th Congress on Science and Technology of Thailand. 18-20 October 1989. Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand.
2.3 Chourykaew, B. and Kanchanapoom, K. 1996. In vitro culture of embryos and callus of oil palm (Elaeis guineensis Jacq.). J. Sci. Soc. Thailand 22(1): 1-12.
2.4 Kanchanapoom, K. and Chourykaew, B. 1998. Somatic embryogenesis from cell Suspension culture of oil palm (Elaeis guineensis Jacq.). J Sci. Soc. Thailand. 24(4): 241-252.
2.5 Kanchanapoom, K. Chourykaew, B. and Patcharapisutsin, W. 2001. Beneficial of activated charcoal on embryo culture of oil palm (Elaeis guineensis Jacq.). Songklanakarin J. Sci. Technol. 23(3): 317-323.
2.6 Chourykaew, B., Khunwasi, C., Boonkerd, T. and Seelanan, T. Pollination Biology of Afgekia sericea Craib. The Seventh Biological Science Graduate Congress “Biodiversity and Biotechnology Research for the Advancement of Science”. 9-11 December 2002. Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
2.7 Chourykaew, B., Khunwasi, C., Boonkerd, T. and Seelanan, T. Floral Development of Afgekia sericea Craib. 29th Congress on Science and Technology of Thailand. 20-22 October 2003. Khon Kean University, Khon Kean, Thailand.
2.8 Chourykaew, B., Khunwasi, C., Boonkerd, T. and Seelanan, T. 2004. Floral visitors and fruit set in Afgekia sericea Craib (Fabaceae). Nat. Hist. J. Chulalongkorn Univ. 4(2): 31-44.
2.9 Chourykaew, B., Chanhong, S., Inthanunchai, B., Roekdee, W., Sreepirom, C. and Tangmesri, J. Orchid Tissue Culture for the Farmer and Conservation. 2nd Congress on Botany of Thailand. 26-28 March 2008. Khon Kean University, Khon Kean, Thailand.
2.10 Chourykaew, B. and Inthanunchai, B. In vitro seed culture of Phalaenopsis cornucervi (Breda) Blume & Rchb. f. 3rd Congress on Botany of Thailand. 25-27 March 2009. Mahidol University, Bangkok, Thailand.
2.11 Chourykaew, B. and Chanhong, S. In vitro seed culture of Rhynchostylis retusa (L.) Blume. 7th Naresuan Agricultural Congress. 29-30 July 2009. Naresuan University, Phitsanulok, Thailand.
2.12 Chourykaew, B., Samranrom, S. and Tongyoun, C. Appropriate culture media for Mycelium initiation in Schizophyllum commune Fr. Cultivation. 7th Naresuan Agricultural Congress. 29-30 July 2009. Naresuan University, Phitsanulok, Thailand.
2.13 บุญสนอง ช่วยแก้ว ชุมพล คุณวาสี ทวีศักดิ์ บุญเกิด และต่อศักดิ์ สีลานันท์. ชีววิทยาการถ่ายละอองเรณูของถั่วแปบช้าง Afgekia sericea Craib. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียนครั้งที่ 14. 8-10 มกราคม 2547. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
2.14 บุญสนอง ช่วยแก้ว สมหญิง สำราญรมย์ และชโยธร ทองยวน. 2552. อาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมสำหรับเตรียมเส้นใยในการเพาะเลี้ยงเห็ดแครง. วารสารเกษตรนเรศวร. 12 (ฉบับพิเศษ): 156-160.
2.15 บุญสนอง ช่วยแก้ว และสุรชัย จันทร์หงส์. 2552. การเพาะเมล็ดเอื้องไอยเรศ (Rhynchostylis retusa (L.) Blume) ในหลอดทดลอง. วารสารเกษตรนเรศวร. 12 (ฉบับพิเศษ): 393-397.

3. ประสบการณ์การทำงาน

3.1 การฝึกอบรม

-การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2534
-ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติสำหรับเยาวชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2539
-กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2540
-การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2544
-เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548
-เทคนิคการทำสไลด์ถาวรของเนื้อเยื่อพืชทางพาราฟินขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548
-Writing Scientific Articles for Publication, Thai-Australian Technological Services Center, 2006
- เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550
- การศึกษาพรรณไม้เพื่อการระบุชื่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550

3.2 การทำงาน

-ต.ค. 2526 – พ.ค. 2528 โรงเรียนบ้านท่าวัด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
-พ.ค. 2528 – พ.ค. 2529 โรงเรียนร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
-พ.ค. 2529 – ก.พ. 2535 โรงเรียนสตรีพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
-ก.พ. 2535 – พ.ค. 2543 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
-พ.ค. 2543 – ต.ค. 2543 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
-ต.ค. 2543 – 2546 อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
-2547 – 2550 อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
-2551 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

4. ประการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

4.1 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
4.2 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
4.3 พฤกษศาสตร์
4.4 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
4.5 อนุกรมวิธานพืช

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020 เวลา 05:37 น.
 

คณบดี


ผศ.ณรงค์  ไกรเนตร์

 

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready