อาจารย์ดำรงค์ พงศ์พุทธชาติ
วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2010 เวลา 02:22 น.

ชื่อ-สกุล: อาจารย์ดำรงค์ พงศ์พุทธชาติ
Dumrong pongputthachat
วุฒิการศึกษา: วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2537
M.S. (Biology)Chiang Mai University
คบ. (ชีววิทยา)วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 2531
B.Ed (Biology)Chiang Mai Teacher Collage
เบอร์โทรศัพท์: 086-6200182
e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

1.ตำรา/เอกสารการสอน

-

2.ผลงานวิจัย

-

3. ประสบการณ์การทำงาน

3.1 การฝึกอบรม

-การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ พ.ศ. 2551
-การแยกและตรวจสอบชนิดของแอตติโนมัยซิส พ.ศ. 2552
-การใส่ยีนในพืช พ.ศ. 2552

3.2 การทำงาน

-2537 - 2545 อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
-2545 - 2546 อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
-2547 - 2550 อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
-2551 -ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

4.1 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
4.2 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
4.3 ชีววิทยาพื้นฐาน
4.4 สาหร่ายวิทยา
4.5 ผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้จุลินทรีย์
4.6 ไวรัสวิทยาเบื้องต้น
4.7 ยีสต์และยีสต์เทคโนโลยี
4.8 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
4.9 ปรสิตวิทยา
4.10 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์
4.11 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยาประยุกต์

 

คณบดี


ผศ.ณรงค์  ไกรเนตร์

 

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready