อาจารย์ดำรงค์ พงศ์พุทธชาติ
วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2010 เวลา 02:22 น.

ชื่อ-สกุล: อาจารย์ดำรงค์ พงศ์พุทธชาติ
Dumrong pongputthachat
วุฒิการศึกษา: วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2537
M.S. (Biology)Chiang Mai University
คบ. (ชีววิทยา)วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 2531
B.Ed (Biology)Chiang Mai Teacher Collage
เบอร์โทรศัพท์: 086-6200182
e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

1.ตำรา/เอกสารการสอน

-

2.ผลงานวิจัย

-

3. ประสบการณ์การทำงาน

3.1 การฝึกอบรม

-การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ พ.ศ. 2551
-การแยกและตรวจสอบชนิดของแอตติโนมัยซิส พ.ศ. 2552
-การใส่ยีนในพืช พ.ศ. 2552

3.2 การทำงาน

-2537 - 2545 อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
-2545 - 2546 อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
-2547 - 2550 อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
-2551 -ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

4.1 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
4.2 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
4.3 ชีววิทยาพื้นฐาน
4.4 สาหร่ายวิทยา
4.5 ผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้จุลินทรีย์
4.6 ไวรัสวิทยาเบื้องต้น
4.7 ยีสต์และยีสต์เทคโนโลยี
4.8 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
4.9 ปรสิตวิทยา
4.10 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์
4.11 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยาประยุกต์

 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready