อาจารย์สุพิตา พูลสมบัติ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2010 เวลา 06:46 น.
ชื่อ-สกุล: อาจารย์สุพิตา พูลสมบัติ
Miss. Supita Poolsumbut
วุฒิการศึกษา: วท.ม. (จุลชีววิทยา) สาขาจุลชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2545
M.S.(Microbiology) Applied Microbiology King Mongkut’s University of Technology Thonburi
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต 2540
B.Sc.(Biotechnology) Agro industry Rangsit University
เบอร์โทรศัพท์: 089-1821264
e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

1. ตำรา/เอกสารการสอน

-

2. ผลงานวิจัย

-

3. ประสบการณ์การทำงาน

3.1 การฝึกอบรม

-เทคนิคการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อเฝ้าระวังสารพิษปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2551
-อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แอคติโนมัยสิท : ความหลากหลาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552
-ไขปริศนาสิ่งมีชีวิตและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต พ.ศ. 2552
-อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความก้าวหน้าเทคโนโลยีการถ่ายยีน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2552
-อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคโนโลยีการถ่ายยีนในพืชอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552
-เทคนิคการตรวจสอบเชื้อโดยวิธี rapid methods microbiological บริษัท 3M จำกัด พ.ศ. 2552
3.2 การทำงาน
-2546 – 2550 อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
-2551 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

4.1 จุลชีววิทยา
4.2 อนุกรมวิธานของจุลินทรีย์
4.3 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยาประยุกต์
4.4 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยาประยุกต์
4.5 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
4.6 ชีววิทยาพื้นฐาน
4.7 สัมมนาชีววิทยา

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 07:01 น.
 

คณบดี


ผศ.ณรงค์  ไกรเนตร์

 

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready